Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

I OSK 289/11 - Wyrok NSA z 2011-07-08

.)., Od powyższych decyzji Spółka wniosła odwołanie podnosząc, że doszło do naruszenia art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z którego wynika, że organy kontroli...
się pominął przepis art. 77 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, że kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach...

III SA/Gd 543/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-03

z dnia 2 października 2009 r. Okręgowy Inspektor Pracy w [...] powołując art. 84c ust.10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz...
2009 roku o rozpatrzeniu sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej utrzymał w mocy zaskarżone...

III SA/Kr 1002/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-11

.: [...] w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu przedsiębiorcy wobec podjęcia i wykonywania kontroli z naruszeniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w którym postanowił...
kontynuować czynności kontrolne. Jako podstawę prawną wydanego Postanowienia wskazał art. 84c ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz...

III SA/Kr 1342/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-11

zakaźnym., Decyzją nr [...] z dnia [...] 2021 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny wymierzył skarżącej prowadzącej działalność gospodarczą w obiekcie Karczma '[...]' ul. K...
Konstytucji RP poprzez naruszenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady proporcjonalności wskutek wprowadzenia ograniczeń prowadzenia działalności...

II SA/Op 481/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-18

zagrodzenie życia lub zdrowia. Tymczasem, w ocenie odwołującego, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ma zastosowanie do organów inspekcji pracy, gdyż stanowisko...
takie prezentowane jest przez Cezarego Kosikowskiego w komentarzu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Okręgowy Inspektor Pracy, działając na podstawie art...

IV SA/Gl 520/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-29

Pracy w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie inspekcji pracy oddala skargę Pismem z dnia [...] r. P.L. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 'A' w K. powołując...
się na art. 84c ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 ze zm.) wniósł sprzeciw wobec podjęcia...

II SA/Bd 823/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-10-02

jest sprzeczne z art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017...
r., poz. 2168 ze zm., dalej powoływanej jako ustawa o swobodzie działalności gospodarczej lub w skrócie 'usdg')., Postanowieniem z dnia [...] maja 2018 r., nr rej...

III SA/Kr 725/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-02

dokonane w lokalu położonym w B, przy ul. R. Przedmiotowa notatka, spisana w dniu przeprowadzonej kontroli, zawierała opis działalności gospodarczej prowadzonej...
, wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej z przeważającym przedmiotem działalności ujętym w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 korzystali...

II SA/Op 344/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-22

skargę. R. W., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 'A' (dalej: 'A'), reprezentowany przez pełnomocnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę...
;, - art. 79, art. 83 ust. 3, art. 84c ust. 3, ust. 9 i ust. 12 oraz art. 84d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., W uzasadnieniu powtórzył twierdzenia...

I OSK 2307/11 - Wyrok NSA z 2012-06-29

zaś przedłużenia czasu trwania kontroli reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm...
do książki kontroli. Organ dodał przy tym, iż nawet, gdyby czynności kontrolne zostały wszczęte z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   47