Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

II SAB/Gd 17/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-30

. 23 ust. 5 ustawy o finansach publicznych) oraz że prowadzi działalność gospodarczą na zasadach racjonalnej gospodarki, samofinansowania i rachunku ekonomicznego...
działalności gospodarczej dla obowiązku udostępnienia informacji publicznej nie ma znaczenia. Podkreślić należy, że fakt prowadzenia działalności gospodarczej, w świetle...

II SAB/Sz 133/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-26

, podmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz jaki rodzaj gruntów, budynków czy też budowli, innych...
, lub nie, spółek, stowarzyszeń, gminnych jednostek budżetowych, będących w posiadaniu organizacji zawodowych i społecznych, podmiotów związanych z prowadzeniem działalności...

II SAB/Sz 45/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-07-07

zarówno w obrocie, jak i przed sądami czy urzędami. A więc spółka z o.o., w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą od pierwszego dnia istnienia...
, jeszcze przed wpisaniem jej do KRS (art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) - tym samym wypełnia wszystkie przesłanki zawarte w art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy o dostępie...

IV SA/Gl 1105/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-27

pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób...
z datą dokonania tych zmian oraz zakwalifikowanie obiektu (obiektów) znajdujących się na działce (obiekt mieszkalny, garażowy, przeznaczony do prowadzenia działalności...

II SAB/Łd 14/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Fakt niepublicznego charakteru placówek oraz spółki nie zmienia możliwości wydawania świadectw, tak jak w szkołach publicznych...
administracyjnych (Dz.U. nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości, m.in. poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola...

I OSK 1630/11 - Wyrok NSA z 2011-12-01

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Fakt niepublicznego charakteru placówek oraz spółki, nie zmienia możliwości wydawania świadectw, tak jak w szkołach...
, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów...

II SAB/Wa 232/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-11

funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek...
przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej., W świetle powyżej...

IV SAB/Wr 45/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-10

o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego...
administracyjnych sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej...

II SAB/Gd 37/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-23

o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej...
, poz. 1270 ze zm.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:, 1. decyzje...

II SAB/Wa 233/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-11

również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania...
administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej...
1   Następne >   +2   4