Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

IV SA/Gl 1042/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-01

część spraw dotyczy osób fizycznych, będących członkami organów spółek prawa handlowego, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku członków...
. U. z 2018 r. poz. 1025), obowiązkowy element firmy przedsiębiorcy, podlegającej ujawnieniu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, utworzonej na podstawie art...

II FSK 418/14 - Wyrok NSA z 2015-09-24

na podwyższenie kapitału zakładowego należy potraktować jako przychód z tytułu udziału w SKA, a zatem akcjonariusz uzyskuje przychód z działalności gospodarczej., Z wskazanych...
kapitału zakładowego należy potraktować jako przychód z tytułu uczestnictwa skarżącego w SKA, który podlega opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej;, - art...

III SA/Łd 588/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-01-04

na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez najemcę., Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 u.g.h. w brzmieniu obowiązującym w dacie stwierdzenia naruszenia, karze...
. Z zapisów zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wynika, że działalność gospodarcza prowadzona była przez skarżącą...

II SAB/Bk 73/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-03

również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują...
jest finansowana z funduszy własnych, wpisowego, składek członkowskich, zapisów i darowizn oraz dochodów z działalności gospodarczej, zaś dochód z działalności gospodarczej...

I SA/Sz 902/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-15

o pracę., Każdy ze wspólników posiada, jako majątek odrębny, własność nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną. Jako osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej...
, które miały miejsce pomiędzy przedsiębiorcami powiązanymi, które dodatkowo dokonane zostały w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej nie zaś do wszystkich...

II SAB/Bk 74/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-03

do informacji o działalności osób i jednostek innych niż organy władzy państwowej czy osoby pełniące funkcje publiczne oraz samorządy gospodarcze i zawodowe, przewidział...
pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek...

II SA/Go 242/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-28

przy tym zasadę uczciwej konkurencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Temu celowi służy szczegółowo uregulowana procedura dotycząca monitorowania drogowego...
lub brakowało jej środków na bieżącą działalność gospodarczą., 3.5. Podsumowując organ odwoławczy uznał, ze Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego prawidłowo zastosował w sprawie...

IV SAB/Gl 103/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-07

oraz definicji przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz.584 z późn. zm.) wyjaśniając...
przeprowadzeniu samodzielnego badania i dojściu do przekonania, że twierdzenia podmiotów gospodarczych są zasadne - wskazać w uzasadnieniu decyzji o odmowie udostępnienia...

I OSK 1104/15 - Wyrok NSA z 2016-02-18

informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy...
jest finansowana z funduszy własnych, wpisowego, składek członkowskich, zapisów i darowizn oraz dochodów z działalności gospodarczej, zaś dochód z działalności gospodarczej...

IV SAB/Gl 71/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-07

u.d.i.p. oraz definicji przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz.584 z późn. zm...
działalność gospodarczą. Dokonał także wykładni terminu 'tajemnica przedsiębiorcy', poszukując jej na gruncie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej...
1   Następne >   +2   +5   7