Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

II SO/Ol 17/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-01-16

podjęcia działalności gospodarczej postanawia oddalić wniosek. W dniu 14 listopada 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wpłynął wniosek M. B...
podjęcia działalności gospodarczej. Wyjaśnił, że z informacji uzyskanej z Sekretariatu Sądu wynika, że powyższa skarga wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę została...

IV SO/Wr 38/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-21

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. K. o wymierzenie grzywny A. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą A z/s w Z. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy...
i odpowiedzią na skargę postanawia: I. wymierzyć A. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą A z/s w Z. grzywnę w kwocie 100 (słownie: sto) złotych; II. zasądzić od A. S...

II SO/Ol 11/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-01-05

. poz. 1270 ze zm.), dalej jako: 'p.p.s.a.', z wnioskiem o wymierzenie grzywny G. D. i Z. D., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' z siedzibą w R., wobec...
. i Z. D., prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą '[...]', w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie: 'kiedy (data) i komu (imię, nazwisko, adres...

IV SO/Wr 14/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-22

. W odpowiedzi na wniosek wskazano, że zarówno spółka cywilna jak i przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie są podmiotami zobowiązanymi do udzielenia...
we wniosku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, zawarli umowę cywilną z gminą J. na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania...

IV SO/Wr 8/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-18

. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV wniosku K. N. o wymierzenie grzywny Z. J. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą - A w L. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz...
z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia: I. wymierzyć Z. J. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą - A grzywnę w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych; II...

IV SO/Wr 23/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-09-27

publicznego nie prowadzącą działalności gospodarczej, ani nawet odpłatnej działalności pożytku publicznego. Od wielu lat prowadzi działalność społeczną w tym kuchnię charytatywną...
(21 dni), charakter działalności Fundacji oraz jak wskazała nieprowadzenie działalności gospodarczej ani nawet odpłatnej działalności pożytku publicznego, w ocenie Sądu...

III SO/Gl 13/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-14

z dnia [...] r. A. K. wniósł o wymierzenie grzywny A. K. (określanemu dalej w skrócie jako 'organ') prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą 'A' z siedzibą...
prowadzenia postępowania sądowego w stosunku do organu, będącego w istocie osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą już spełnia funkcję prewencyjną...

II SO/Ol 32/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-13

na wniosek, I.S., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą '[...]', wniósł o oddalenie wniosku i zasądzenie na jego rzecz od wnioskodawczyni kosztów postępowania...
prowadzący działalność gospodarczą, jakim jest I.S., nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej w świetle art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie...

II SO/Gd 9/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-11-04

. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz.1447 ze zm.), tj. art. 5 pkt 4, zgodnie z którym przez oddział rozumie się wyodrębnioną i samodzielną...
organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności...

II SO/Ke 4/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-06-18

, i dochodów z własnej działalności gospodarczej ( § 25 ). Na majątek Stowarzyszenia składają się: wpisowe i składki członkowskie, których wysokość ustala zarząd; dotacje...
, darowizny i zapisy pochodzące od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych; dochody z prowadzonej działalności gospodarczej; dochody z udziałów w fundacjach...
1   Następne >   +2   +5   10