Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X
  • Symbol

III SA/Gd 295/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-29

własność A. U. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' z siedzibą we W., W dniu 28 marca 2011 r. do Urzędu Celnego w G. wpłynął sprzeciw A. U., prowadzącego...
działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' we W., wobec podjęcia i wykonywania przez Naczelnika Urzędu Celnego czynności kontrolnych. W uzasadnieniu sprzeciwu...

III SA/Gl 531/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-04

na przewoźnika D.P. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 'A' karę pieniężną w kwocie 5000 zł za niewykonanie obowiązku przewoźnika, polegającego na uzupełnieniu...
pkt 5 ustawy SENT podmiot odbierający musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2-2a ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności...

II SA/Bd 1168/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-12-02

(Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) 100 (sto) złotych tytułem nadpłaconego wpisu. W dniu [...] czerwca 2011 r. A. U. prowadzący działalność gospodarczą...
, zdaniem skarżącego, naruszył art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095; ze zm.). Skarżący...

V SA/Wa 1822/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

zachowaniem polegającym na umożliwieniu im korzystania z założonej przez siebie działalności gospodarczej o nazwie '[...]' umożliwiła im popełnienie czynu zabronionego...
, odpowiedzialnym za zainstalowanie i prowadzenie działalności w oparciu o zabezpieczone urządzenia była M. A. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa [...]. Organ przyjął...

III SA/Kr 1200/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-21

skarżącego A. U. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'A' we W na dwa postanowienia ,a to :, 1. postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] 2011r...
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. : Dz. U. z 2010r. Nr 220 ze zm.). , złożenie sprzeciwu na podstawie art. 84c ust. 1 wymienionej ustawy...

V SA/Wa 1873/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

. w zamiarze, aby inne osoby dokonały czynu zabronionego, swoim zachowaniem polegającym na umożliwieniu im korzystania z założonej przez siebie działalności gospodarczej...
[...], w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą '[...] M. A.', gier o wygrane rzeczowe na [...] automatach do gier o nazwie [...] bez numeru, działających w celach...

V SA/Wa 1812/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

przedmiotowych urządzeń, odpowiedzialnym za zainstalowanie i prowadzenie działalności w oparciu o to urządzenie była M. A. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa [...] M...
zachowaniem, polegającym na umożliwieniu im korzystania z założonej przez siebie działalności gospodarczej o nazwie '[...] M. A.' umożliwiła im popełnienie czynu zabronionego...

III SA/Kr 1352/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-12

korespondencji była wysyłana do M. K. na nieprawidłowy adres. Od początku bowiem prowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, jako jego adres do doręczeń...
i pozostawione w aktach sprawy. Jednocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z danymi adresowymi wg Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego...

II GSK 84/12 - Postanowienie NSA z 2013-08-12

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) przysługuje skarga do sądu administracyjnego?', 3. rozprawę...
nie był podmiotem kontrolowanym oraz niespełnienie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 84 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz...

II GSK 2453/11 - Wyrok NSA z 2013-06-27

od czynności kontrolnych. Sprzeciw oparto o art. 84c ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447...
, dalej: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej). Pismem z dnia 1 marca 2011 r. Naczelnik Urzędu Celnego w G. poinformował skarżącego, że prowadzi kontrolę w lokalu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100