Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 2621/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-03

zbioru. Budynki i urządzenia usytuowane na niej, tj. zakłady [...] wskazują, że służyła ona do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia [...]. Nie ulega...
z prowadzeniem działalności gospodarczej; - twierdzeniu, iż nieruchomość została objęta protokołem zdawczo - odbiorczym z dnia [...] kwietnia 1949 r., podczas gdy jest ona...

I SA/Wa 930/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-09

, wyodrębnioną ze względu na przedmiot działalności gospodarczej, była spółdzielnia handlowa. Spółdzielnie typu handlowego, to głównie spółdzielnie handlu detalicznego...
października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. z 1950 r. Nr 25, poz. 232) wynika, iż działalność gospodarcza - handel spółdzielczy mógł być realizowany przez spółdzielnie zakładane...

I SA/Wa 1606/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

niektórych ustaw (Dz.U.91.83.373)., Zgodnie z powołanym przepisem, 'składniki majątkowe nie służące do prowadzenia działalności gospodarczej powinny być przekazane...
przez pracowników zakładu w celu kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej w tym zakładzie [...]'. Z porównania obu powyższych norm wynika, że art. 3 ust. 6a ustawy...

III RN 18/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-07

wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli sprzedaż lub zamiana nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc...
działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. 'a-c' - przed upływem pięciu lat, licząc...

I SA/Wa 1811/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

majątkowych likwidowanego [...] w [...] nie służących do prowadzenia działalności gospodarczej. Składniki te zostały ujęte w bilansie przekazania oraz w załącznikach...
likwidowanego [...] Związku Spółdzielni [...] w [...] nie służących do prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem umową tą nie dokonano przeniesienia uprawnień...

III SA 2981/99 - Wyrok NSA z 2001-04-20

nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie., W sprawie...
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ także wówczas, gdy sprzedaż ta nie następuje w ramach wykonywania działalności...

I SA/Wa 120/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-16

samoistnych, którzy są właścicielami budynków wybudowanych przez nich bądź ich poprzedników prawnych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej (z pisma skarżących...
w postępowaniu dekretowym (prowadzenie działalności gospodarczej na przedmiotowym gruncie i czerpanie z tego tytułu pożytków) dla sprawy nie miał znaczenia fakt złożenia wniosku...

I OSK 798/10 - Wyrok NSA z 2011-03-31

się w sferze prawnej Spółki - będzie konieczność rezygnacji z prowadzonej na działce działalności gospodarczej i zwolnienia zatrudnionych na niej pracowników., Zwracano...
, co w dalszej kolejności skutkować będzie koniecznością zaprzestania na wydzierżawianym gruncie prowadzenia działalności gospodarczej przez dzierżawcę, czy powstaniem...

II GSK 47/20 - Wyrok NSA z 2023-03-30

czynności kontrolnych funkcjonariusze celni Urzędu Celnego w Kaliszu ustalili, że w lokalu znajdującym się przy ul. (...), w którym działalność gospodarczą prowadzi skarżący...
przeprowadzenia kontroli nie miał już formalnie tytułu prawnego do zajmowania wynajmowanych pomieszczeń, w których prowadził działalność gospodarczą, skoro pomieszczenia...

I SA/Wa 1811/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

'[...]'[...] w [...] nie służących do prowadzenia działalności gospodarczej. Składniki te zostały ujęte w bilansie przekazania oraz w załącznikach do tego bilansu., Jak wynika z treści § 3...
'[...]'[...] w [...] nie służących do prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem umową tą nie dokonano przeniesienia uprawnień wynikających z art. 7 dekretu oraz roszczeń z niego...
1   Następne >   +2   +5   +10   16