Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol

II SA/Bk 430/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-09-09

, jest działalnością zakazaną w rozumieniu art. 24f ust.1 i 1a ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny...
, Wojewoda uznał, że obsługa bankowa finansowej jednostki samorządu terytorialnego stanowi prowadzenie przez bank działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia jednostki...

II OSK 1595/06 - Wyrok NSA z 2007-11-30

§ 1, art. 368 § 1 oraz § 14a ust. 4 Statutu Spółki,, naruszenie art. 27 ust. 1 i 2, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej...
. - Prawo działalności gospodarczej i art. 16 ust. 1 do 3 w związku z art. 18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków...

OSK 1741/04 - Wyrok NSA z 2005-07-21

, jak wskazano, należy rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę...
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę/. Zgodnie z art. 2 ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1178 ze zm./ przedsiębiorcą...

II SA/Bk 43/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-09-02

., Przepis art. 24 f ust. 1 wskazuje jasno i czytelnie, iż radni nie mogą prowadzić z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy działalności gospodarczej na własny rachunek...
działalności gospodarczej, zarządzaniu, byciu przedstawicielem - przy czym warunkiem koniecznym jest wykorzystywanie mienia komunalnego., Faktem jest, iż część budynków SM...

III SA/Wa 566/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-24

u.c.p.g. poprzez błędne przyjęcie, że wszystkie odpady powstające na nieruchomości odwołującej, w tym odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą...
, gdy odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej nie wykazują cech pozwalających na uznanie ich za podobne do odpadów komunalnych, zarówno z uwagi...

I SA/Gd 1968/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-01-09

1. Zasadnicza odmienność między gospodarką komunalną a działalnością gospodarczą polega głównie na tym, że gospodarka komunalna nie ma celu zarobkowego. Musi się ona...
na ich podstawie., Z przepisów tych wynika, że utworzenie sportowej spółki akcyjnej będzie się wiązało z działalnością gospodarczą gminy prowadzoną na podstawie Kodeksu...

IV SA/Po 839/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-20

. 1 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn...
warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz wspierania mikroprzedsiębiorców, oraz małych i średnich przedsiębiorców w zakresie prowadzonej...

II OSK 134/05 - Wyrok NSA z 2005-10-12

działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach regulujących działalność gospodarczą jednostek samorządu terytorialnego a w par. 5 statutu przyjęto...
użyteczności publicznej, czyli działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w formie spółek prawa handlowego po spełnieniu warunków określonych w art. 10 ustawy...

I SA/Gd 1977/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-12-06

tej ustawy, zaś zakres jej działań przekracza uprawnienia z art. 10 ust. 3 ustawy, stwierdzono, że Miasto G. tworząc Sportową Spółkę Akcyjną, rozpoczęło działalność gospodarczą...
gospodarką komunalną a działalnością gospodarczą polega głównie na tym, ze gospodarka komunalna nie ma celu zarobkowego. Musi się ona mieścić w ramach działalności komunalnej...

II SA/Ol 1369/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-31

świadczenia usług powszechnie dostępnych. Gospodarka komunalna nie jest tożsama z działalnością gospodarczą, gdyż nie ma celu zarobkowego, musi też mieścić się w ramach...
, w których Gmina posiada udziały, jako zadanie własne tej gminy, nie będzie przedmiotem działalności gospodarczej, z tego tez względu gmina i podmioty zajmujące się zawodowo...
1   Następne >   +2   +5   +10   15