Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Wr 372/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-25

i art. 25 ust. 1 u.g.n., ponadto art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, art. 17 ust. 1 i art.18 ustawy o ochronie zwierząt - przez nieuwzględnienie...
prowadzenia przez skarżących działalności gospodarczej w sposób legalny, kolejno art. 10 Konstytucji w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 1 pkt 4 i art. 28 ust...

II SA/Bd 310/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-18

dla zobowiązanych prowadzących działalność gospodarczą dotyczyć mogą tylko należności, o których mowa w art. 60 pkt 1-6 u.f.p., nie zaś wszystkich niepodatkowych należności...
budżetowych., Jak wynika z ustaleń organu, [...] sp. z o. o. w [...] jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. W związku z powyższym wniosek firmy o odroczenie terminu...

II SA/Bd 311/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-18

dla zobowiązanych prowadzących działalność gospodarczą dotyczyć mogą tylko należności, o których mowa w art. 60 pkt 1-6 u.f.p., nie zaś wszystkich niepodatkowych należności...
budżetowych., Jak wynika z ustaleń organu, [...] sp. z o. o. w [...] jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. W związku z powyższym wniosek firmy o odroczenie...

II SA/Sz 1326/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-08

'., Dodatkowo Organ podniósł, że Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą [...] G. S. NIP [...]. Głównym przedmiotem działalności...
jest '[...]', a jednym z pozostałych przedmiotów prowadzonej działalności gospodarczej jest zapewnienie zakwaterowania w gospodarstwach wiejskich, tj. w ramach agroturystyki. Organ uznał, że sam...

II SA/Bd 695/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-02

administracyjnych, państwowych i lokalnych tak długo, jak S. i jego kooperanci prowadzić będą działalność gospodarczą w Strefie'., Materialnoprawną podstawę rozstrzygania...
spraw w zakresie umarzania należności i opłat rocznych z tytułu wyłączania gruntów rolnych z produkcji wniesionych przez dłużników prowadzących działalność gospodarczą...

II SA/Bd 696/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-02

oraz wsparcie odpowiednich organów władz administracyjnych, państwowych i lokalnych tak długo, jak S. i jego kooperanci prowadzić będą działalność gospodarczą w Strefie...
przez dłużników prowadzących działalność gospodarczą, wnioskujących o pomoc de minimis, formułują przepisy art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa...

II SA/Sz 897/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-03

oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, o pow. [...] m2...
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Równocześnie stworzenie warunków o dzierżawie bezprzetargowej firmie, która zajmuje się taką samą działalnością jak Spółdzielnia...

II SA/Rz 898/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-19

. jest bezprzedmiotowa, gdyż jest niezgodna z obowiązującym stanem prawnym., Pismem z dnia [...] maja 2011r. J. M., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą '[...]' PHU...
lipca 2011r.), W dniu 12 sierpnia 2011 r. J. M., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą '[...]' Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe - zastępowany przez radcę prawnego D...

II SA/Gl 802/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-07

ust. 1 oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o jakiej mowa w art. 14a ust. 1 a, nie jest działalnością gospodarczą. Prowadzenie przedszkola nie mieści...
ustawy o systemie oświaty, jest działalnością gospodarczą. Potwierdza to zresztą także postanowienie § 8 Statutu przedszkola, który stanowi, iż jest ono jednostką...

II SA/Bd 86/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-02

, współpracę oraz wsparcie odpowiednich organów władz administracyjnych, państwowych i lokalnych tak długo, jak Spółka B i jego Kooperanci prowadzić będą działalność gospodarczą...
na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:, 1) które nie stanowią pomocy publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   49