Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

II SA 2120-2121/95 - Wyrok NSA z 1996-10-11

Promesa koncesji w znaczeniu nadanym jej przez ustawę z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ nie jest przyrzeczeniem...
będzie służyć innym celom., Ze względu na treść art. 23 ust. 4 ustawy o działalności gospodarczej, który zobowiązuje organ koncesyjny do wydania koncesji w okresie ważności...

II GSK 372/07 - Wyrok NSA z 2008-02-07

. W uzasadnieniu organ wskazał, że działalność gospodarcza polegająca na wydobywaniu kopalin wymaga koncesji. Kontrole przeprowadzone w dniach [...] lipca 2005 r., [...] lipca...
materialnoprawnej przepisu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie;, 5...

II SA 1738/01 - Wyrok NSA z 2002-05-29

uszlachetnionego, byłby to koncentrat miedzi, gdyż dalsze zagospodarowanie kopaliny należy do sfery swobodnej decyzji podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą...
. 96 ze zm./ i par. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego...

II GSK 59/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

na szkodliwy wpływ robót górniczych w określonej strefie terenu górniczego., Należy więc przyjąć, że osobom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie górniczym...
legitymacji strony postępowania administracyjnego z normą prawa procesowego. Otóż reglamentacja działalności gospodarczej dokonywana przez system koncesji i zezwoleń, niekiedy...

II SA 1514/00 - Wyrok NSA z 2000-10-04

1991 r. o ochronie przyrody/., Niedopuszczalne jest podjęcie decyzji zezwalającej na działalność naruszającą wspomniane rygory ochronne. Bez znaczenia pozostaje...

II SA 1506/99 - Wyrok NSA z 2000-02-15

i właściwościami wydobywanej kopaliny czy surowca mineralnego, a nie z zakresem działalności gospodarczej prowadzonej przez konkretnego przedsiębiorcę. Brak przepisów...
mineralnego, a nie z zakresem działalności gospodarczej prowadzonej przez konkretnego przedsiębiorcę. Brak przepisów statuujących obowiązek przeróbki nie przekreśla istotnego...

II GW 6/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-21

'., W uzasadnieniu organ podał, iż wnioskiem z dnia 12 lipca 2006 r. przedsiębiorca W. S., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą O. S.C. w O., zwrócił się do Starosty...
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2006 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej wniosku Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku z dnia 31 lipca 2006 r...

II GSK 204/07 - Wyrok NSA z 2007-10-10

, że stosownie do art. 15 ust. 1 pkt 2 prawa górniczego koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie wydobywania kopalin ze złóż. Nieruchomość, objęta koncesją w takim...
po rozpoznaniu w dniu 10 października 2007 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Ministra Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III RN 190/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-01-18

, a nie z zakresem działalności gospodarczej prowadzonej przez konkretnego przedsiębiorcę', co oznacza, że: 'chodzi o kopaliny lub surowce, w przypadku których przeróbka...
Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego /Dz.U. nr 92 poz. 430...

II GSK 425/07 - Wyrok NSA z 2008-03-11

1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) oraz na podstawie art. 12 b ust. 2 oraz nast. dekretu z dnia 6 maja 1953 r...
Katarzyna Warchoł po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej 'A. K.' Spółki z o.o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   2