Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I SA/Ka 729/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-05-30

jest prowadzenie na opodatkowanym gruncie działalności gospodarczej. Nie jest istotne kto prowadzi działalność gospodarczą czy podmiot, na którym ciąży obowiązek...
w kwocie 512.934,70 zł. Na wymiar podatku złożyło się opodatkowanie:, - budynków mieszkalnych w kwocie 2.2670,36 zł,, - budynków związanych z działalnością gospodarczą...

III RN 20/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

obowiązującym w 1999 r., 2. Jeżeli jeden ze współposiadaczy, będący przedsiębiorcą, wykorzystuje nieruchomość dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, wówczas...
opodatkowanie podatkiem od nieruchomości następuje według stawek przewidzianych dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą /zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 w związku...

VI SA/Wa 1429/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-09

Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wydobyciu...
wydobyciu kopaliny prowadził jedynie B. T.. Jego żona E. T. w okresie od listopada 2001 r. do kwietnia 2009 r. nie figurowała w ewidencji działalności gospodarczej...

III RN 22/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

się opodatkowanie: budynków mieszkalnych w kwocie 1.772,70 zł, budynków związanych z działalnością gospodarczą w kwocie 2.886 zł, pozostałych budynków w kwocie 109.291,09 zł...
, gruntów związanych z działalnością gospodarczą w kwocie 1.076.439,56 zł, gruntów pozostałych w kwocie 129.793,98 zł. Jako podstawę prawną decyzji powołano art. 2 ust. 1...

III SA/Po 1471/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-23

na niej działalność gospodarczą., W piśmie z [...] czerwca 2021 r., ustosunkowując się do wezwania z [...] czerwca 2021 r., strona podniosła, że numerów porządkowych nie ustala...
się wyłącznie dla budynków, a zwrot 'w szczególności' oznacza, że nie jest to katalog zamknięty. Ustawa wymienia ogrody, a nawet miejsca działalności gospodarczej. Działka rolna...

II SA/Po 92/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-15

., który prowadzi działalność polegającą na wydobywaniu i sprzedaży kruszywa, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1076, prowadzonej przez Wójta Gminy K...
Marszałkowski, dotyczące nielegalnej działalności w terenie jednoznacznie wskazują na nielegalne wydobycie i prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. Zdaniem...

I SA/Wa 2804/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, firma [...]-[...] Biuro [...] K. K. zaprzestała działalności gospodarczej w dniu...
[...] grudnia 2018 r. Firma ta, jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą z dniem [...] grudnia 2018 r, przekształciła...

I SA/Rz 118/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-22

nie ma w sprawie zastosowania, gdyż odnosi się do budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Odwołujący nie przedstawili również dowodu, potwierdzającego...
sprawy. Skarżący podkreślili, że skoro posiadają gospodarstwo rolne i nabyli nieruchomość obejmującą budynki gospodarcze, służące działalności rolnej, nie powinni...

II SA/Bk 124/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-10

mówić w tym przypadku o innej funkcji użytku gruntowego, niż wykorzystanie do prowadzonej działalności gospodarczej., Organ przytoczył przepis art. 2 ustawy o swobodzie...
działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.) i stwierdził, że przepis ten należy interpretować mając na uwadze fakt, iż podmiot eksploatujący...

IV SA/Wa 1659/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-18

interpretację art. 11 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne przez wymaganie od biegłego sądowego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej...
, nie uwzględnienie wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej oraz naruszenie art. 47 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, który od biegłych sądowych wymaga...
1   Następne >   +2   +5   +10   55