Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol

V SA/Wa 1860/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

prawnego.' W sprzeciwie płatnik podniósł, że organ naruszył przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie zastosował się do art. 79 ust. 1 ww...
o swobodzie działalności gospodarczej). Ponadto płatnik składek wskazał, że zgodnie z brzmieniem art. 3 ust 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej...

I GSK 1334/21 - Wyrok NSA z 2022-03-08

uprawniającej do wystąpienia o zwolnienie, zwolnienie nie przysługuje. Skarżący tymczasem podniósł, że główną działalnością gospodarczą, jaką prowadził, była ta, oznaczona kodem...
, że jest to jego przeważająca działalność gospodarcza, wobec czego pozbawienie go prawa do zwolnienia jest niezasadne., WSA zauważył, że w sprawie nie jest sporne...

V SA/Wa 1268/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą K. (dalej: skarżący lub strona - patrz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, karta 22 akt...
., Organ I instancji zauważył, że w sprawie zachodzi sytuacja, gdzie G. D. wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą K. ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzenia...

V SA/Wa 1662/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą K. (dalej: skarżący lub strona - patrz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, karta 22 akt...
, gdzie G.D. wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą K. ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzenia dla samego siebie. W ocenie Prezesa PFRON w sprawie strona...

V SA/Wa 691/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

. Przedmiotem skargi G. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawnicza 'L. A.' D. G. (dalej: skarżący lub strona - patrz wydruk z Centralnej...
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, karta 22 akt sądowych) jest decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: Minister Pracy, organ odwoławczy...

II GSK 17/15 - Wyrok NSA z 2016-05-19

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, przyznał i nakazał...
. z [...] czerwca 2013r. odmawiającą przyznania R. S. jednorazowych środków z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej. Starosta P. stwierdził, że R. S. nie posiada...

I SA/Łd 579/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-24

zadeklarowanych przez stronę kwot z tytułu prowadzonej w 2017 r. działalności gospodarczej oraz ustalenia, czy działalność ta w 2017 r. polegająca na sprzedaży nieruchomości...
, spełnia ustawowe kryteria działalności gospodarczej., W efekcie przeprowadzonego postępowania, decyzją z [...] r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. wydał decyzję...

I SA/Łd 578/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-24

zadeklarowanych przez stronę kwot z tytułu prowadzonej w 2016 r. działalności gospodarczej oraz ustalenia, czy działalność ta w 2016 r., polegająca na sprzedaży...
nieruchomości, spełnia ustawowe kryteria działalności gospodarczej., W efekcie przeprowadzonego postępowania, [...] r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. wydał decyzję określającą...

FPS 11/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-12

1. Narodowy Bank Polski nie jest zakładem budżetowym, w związku z czym określenia: 'działalność gospodarcza' o jakiej mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5...
Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, czy określenia działalność gospodarcza o jakiej mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r...

I SA/Op 183/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-23

. 64 ust 2 tej ustawy, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, właściwy organ może udzielić ulg w spłacie zobowiązań, jednakże jedynie w zakresie...
oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe, zostały wymienione w pkt 6a art. 60 upf, co oznacza, że w stosunku do zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100