Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

I SA/Wr 819/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-30

działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Tego rodzaju ustalenia są istotne z punktu widzenia art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
kolejności, że z definicji gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą wynika, że sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę skutkuje tym, że budynek...

I SA/Ka 729/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-05-30

jest prowadzenie na opodatkowanym gruncie działalności gospodarczej. Nie jest istotne kto prowadzi działalność gospodarczą czy podmiot, na którym ciąży obowiązek...
w kwocie 512.934,70 zł. Na wymiar podatku złożyło się opodatkowanie:, - budynków mieszkalnych w kwocie 2.2670,36 zł,, - budynków związanych z działalnością gospodarczą...

II FSK 343/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

1997-2001 wynika, że dla uznania gruntów za związane z działalnością gospodarczą, bo będące w posiadaniu przedsiębiorcy, nie ma znaczenia wyłączenie zawarte w pkt 4 lit. 'b...
podatkiem od nieruchomości uzależnione jest od wykazania wyłączenia na cele nierolnicze lub nieleśne na skutek prowadzonej działalności gospodarczej innej niż rolnicza...

III RN 20/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

obowiązującym w 1999 r., 2. Jeżeli jeden ze współposiadaczy, będący przedsiębiorcą, wykorzystuje nieruchomość dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, wówczas...
opodatkowanie podatkiem od nieruchomości następuje według stawek przewidzianych dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą /zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 w związku...

III RN 22/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

się opodatkowanie: budynków mieszkalnych w kwocie 1.772,70 zł, budynków związanych z działalnością gospodarczą w kwocie 2.886 zł, pozostałych budynków w kwocie 109.291,09 zł...
, gruntów związanych z działalnością gospodarczą w kwocie 1.076.439,56 zł, gruntów pozostałych w kwocie 129.793,98 zł. Jako podstawę prawną decyzji powołano art. 2 ust. 1...

II SA/Sz 1127/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-26

ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, danych ewidencyjnych., Odnosząc się do zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dotyczącej...
zaprzestania działalności gospodarczej prowadzonej przez E.K. do dnia [...] r., której rodzaj został określony w tej ewidencji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD...

I SA/Ol 801/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

z prowadzeniem działalności gospodarczej, są gruntami rolnymi, a zatem podlegają podatkowi rolnemu. Kolegium kwalifikując grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi...
, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, dokonało nadinterpretacji prawa. Wskazał, iż należy...

I SA/Ol 800/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

nie ma naruszenia prawa. Według podatnika grunty, które nie są budynkami lub ich częściami, budowlami lub ich częściami, ani nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...
działalnością gospodarczą, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, dokonało nadinterpretacji prawa. Wskazał, iż należy domniemywać, że zapis Ws powstał...

I SA/Ol 798/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

nie ma naruszenia prawa. Według podatnika grunty, które nie są budynkami lub ich częściami, budowlami lub ich częściami, ani nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...
działalnością gospodarczą, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, dokonało nadinterpretacji prawa. Wskazał, iż należy domniemywać, że zapis Ws powstał...

I SA/Ol 799/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

prawa. Według podatnika grunty, które nie są budynkami lub ich częściami, budowlami lub ich częściami, ani nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...
, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Określenie 'związane z prowadzeniem działalności gospodarczej' odnosi się wyłącznie do budowli lub ich części, które podlegają...
1   Następne >   +2   +5   +10   33