Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 764/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-29

na nieruchomość niezamieszkałą, tj. na nieruchomość, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przy ul. [...], a która zarejestrowana jest w [...]. Organ nie podważył...
od lipca 2013r. jest bezsporna. Do dnia wydania decyzji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zaszły żadne zmiany, ani też nie zanotowano...

VI SA/Wa 54/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-09

z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie sprostowania z urzędu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oddala skargę...
o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG) dotyczący przedsiębiorcy Z. M., ul. [...],[...], NIP [...], zawierający następującą niezgodność ze stanem faktycznym wynikającym...

II FSK 656/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 41, poz. 888)'. Zdaniem strony, art. 13 ww. ustawy wyłącza możliwość...
działalności gospodarczej został potwierdzony dopiero decyzją z dnia 24 sierpnia 2007 r. znak [...] stwierdzającą, że od dnia 7 maja 2005 r. strona nie podlegała...

IV SA/Po 524/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-18

. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] M. C. z siedzibą w P. ul.[...], za okres od 21 września 2008 r. do 1 lutego 2013r. w wysokości [...] zł brutto, w tym [...] zł...
na parkingu strzeżonym prowadzonym przez M. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] M. C. z siedzibą w P. ul.[...] za okres od 18 października 2008r...

I SA/Kr 2018/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-20

działalność gospodarczą pod nazwą M., W uzasadnieniu wskazał, że postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte na żądanie wierzyciela - Dyrektora Izby Celnej, celem...
miejscem jego pracy w rozumieniu tegoż przepisu. Jeżeli adres, wskazany w tytule wykonawczym nie był adresem, pod którym zobowiązany prowadził działalność gospodarczą...

V SA/Wa 2632/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-27

2010 r. zwrócił się do ZUS [...] Oddziału w [...] o wycofanie zajęcia komorniczego, ponieważ spółka jawna G. W. i M. P. nie podjęła działalności gospodarczej od momentu...
działalności gospodarczej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Zdaniem skarżącego z orzeczenia Sądu Najwyższego z 2 lutego 2009 r. sygn. akt KK 330/08 oraz z przepisów...

II GSK 628/13 - Wyrok NSA z 2014-06-03

2011 r., nr od [...] do [...] Dyrektor I Oddziału ZUS w W. wszczął postępowanie egzekucyjne wobec I. F., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [...]. Postępowanie...
objęło należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za okres od [...] r. do [...] r. Organ skierował tytuły wykonawcze na adres działalności gospodarczej...

II SA/Bd 261/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-05-25

, Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2016r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...
nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej przez D. B. w tym: świadczenia usług hotelarskich, organizowania na działce nr [...] imprez okolicznościowych, imprez...

I SA/Ol 645/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-13

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG - k. 11) zobowiązany prowadzi od '[...]' r. działalność gospodarczą pod firmą A. - W. Ż. z siedzibą...
z 17 września 2019 r. wystąpił o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej do Sądu Rejonowego w '[...]' Wydział Gospodarczy (k. 96-98). W treści wniosku...

I GSK 1185/21 - Wyrok NSA z 2022-02-11

, którą nałożono na D. L., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: '[...]' karę pieniężną w wysokości 18 000 złotych, płatną do budżetu państwa za nieprzekazanie...
przez zobowiązanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEiDG) jako adres do doręczeń - ul. [...]. Przesyłka nie została jednak podjęta...
1   Następne >   +2   +5   +10   100