Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Sz 101/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-20

rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie wpisu wydanego przez Prezydenta Miasta S. numer [...] z dnia [...] r., W związku z powyższym wnioskiem...
wnioskodawcy przekazano zanonimizowane skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr [...] dot. '[...] ' M. Z. oraz zaświadczenia o zmianie we wpisie...

I OSK 928/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

kserokopii wszystkich zaświadczeń Prezydenta Miasta G. o dokonanym dla Z. C. pod numerem [...] wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydanych przed dniem 29...
grudnia 2011 roku, znajdujących się w zarchiwizowanej ewidencji działalności gospodarczej., Pismem z dnia [...] października 2013 r. organ poinformował wnioskodawcę...

IV SAB/Gl 123/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-25

z rejestru archiwalnego Ewidencji Działalności Gospodarczej tj. zaświadczenia Prezydenta Miasta G. o dokonanym dla Z. C. pod numerem [...] wpisie do ewidencji działalności...
jako podmiot aktywny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wskazał, że udostępnienie danych o przedsiębiorcach figurujących...

I OSK 3133/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.). a tym samym nie dotyczy...
. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Podkreślono nadto, że żądane informacje nie dotyczą działalności gospodarczej Uniwersytetu...

I SA/Ol 312/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-09-21

przedmiotowe zażalenie, stwierdził, iż z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że strona w 2003r. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami...
rejestrujących na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych...

II SA/Ke 553/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-10-08

Pismo informujące wnioskodawcę o nieuwzględnieniu jego wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, będące wyrazem woli decyzyjnej organu podjętej...
Pracy w K. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...

I OSK 190/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych , wskazując , jakie dane powinien zawierać wykaz. Pismem z dnia 22 czerwca 2004r...
wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej / DzU Nr 173, poz. 1808/ wprowadzające w szczególności zmiany do ustawy o usługach detektywistycznych. Obecnie...

II SA/Wa 251/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

, nr prawa wykonywania zawodu, nr wpisu do Rejestru Indywidualnych Specjalistycznych Praktyk Lekarskich, nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i wysokości...
lekarzy, 2) numeru PESEL lekarzy, 3) numeru dyplomu lekarzy; 4) numeru wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej; 5) wysokości otrzymywanego wynagrodzenia przez lekarzy...

II SA/Bd 1497/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-15

tego przepisu stanowi, iż właściwy organ, na wniosek zobowiązanego, prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w art. 55 ulg w spłacie zobowiązań...
, a więc w przypadku ulg udzielanych na wniosek prowadzącego działalność gospodarczą, odsyła wyłącznie do niepodatkowych należności określonych w art. 60 pkt 1-6. Nie umożliwia...

II SA/Wa 951/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

(osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), ze względu na których upadłość lub wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydanie postanowienia...
producentów., Prezes ARiMR podniósł, że spełnienie w całości żądania wnioskodawcy skutkowałoby ujawnieniem danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100