Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol

II SA/Wr 802/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-09

' wiąże się ściśle i wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów. Skarżący nie legitymuje...
się, ani nawet nie twierdzi, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym w art. 63 ust. 6 pkt 6 przywołanej ustawy, dlatego nie sposób przyjąć, aby (wbrew...

I SA/Gl 661/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-14

wobec podmiotu: A s.c. w Z. (dalej także: spółka), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą B na nieruchomości położonej w C. przy ul. [...], wysokość opłaty...
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;, b) w kwocie [...] zł za czerwiec 2016 r. odpowiadającej opłacie za jeden pojemnik 1100 l odbierany z częstotliwością dwa razy...

II SA/Rz 967/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-29

regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą...

OPK 1/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-05-22

. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./. Zgodnie bowiem z treścią art. 20 ust. 1 tej ustawy, udzielanie koncesji należy wyłącznie do naczelnych...
ograniczenia konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej, wyrażonej w art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jako warunek prowadzenia tej działalności...

II FSK 642/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

'), mimo iż Skarżący kasacyjnie jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, działając na podstawie posiadanego...
działalności gospodarczej,, II) na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. - naruszenie przepisów prawa materialnego, poprzez błędną ich wykładnię, tj.:, - art. 7 ust. 1 pkt 2...

II SA/Gd 532/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-12-05

na terenie gminy S. nieruchomości, na której prowadzi działalność gospodarczą w formie usług hotelowych. Jako podmiot wytwarzający odpady skarżąca jest adresatem norm...
działalności gospodarczej, nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady gromadzone są w sposób selektywny i nieselektywny. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

II SA/Bd 1419/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-04

o nieprowadzeniu działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości., W odwołaniu od powyższej decyzji P. O., prowadzący działalność gospodarczą...
działalności gospodarczej nie prowadzą. Delikt ten penalizuje naruszenie polegające na przekazaniu sprawozdania kwartalnego po upływie ustawowego terminu. Chodzi...

II OSK 1843/09 - Wyrok NSA z 2009-12-29

uchwały, która nie odnosi się wprost do jej sytuacji prawnej. Podnoszone przez skarżącą kwestie nieopłacalności prowadzonej działalności gospodarczej, dotyczą sfery...
gospodarczej, które skarżąca wiąże z posiadanym przez nią zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Sąd...

IV SA/Po 109/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-26

oraz art. 2, 8 i 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007r., nr 155, poz. 1095 ze zm., dalej: s.d.g.)., W odpowiedzi na skargę...
prowadzonej działalności gospodarczej, dotyczą sfery jej interesu faktycznego i nie dają uprawnienia do kwestionowania przedmiotowej uchwały. Sąd nie podzielił stanowiska...

II SA/Bd 1516/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-12

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, dalej powoływana jako u.c.p.g.), art. 71 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584...
od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122, dalej powoływane jako rozporządzenie wykonawcze) zakazał R.K., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą...
1   Następne >   +2   +5   +10   52