Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

II GW 4/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-11

To na burmistrzu jako organie ewidencyjnym, a nie na naczelniku urzędu skarbowego, ciąży obowiązek rozpoznania wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Naczelny...
zawieszenia działalności gospodarczej postanawia: wskazać Burmistrza Mrągowa jako organ właściwy do rozpoznania wniosku W. S. z dnia 14 grudnia 2004 r. w przedmiocie...

I SA/Ol 429/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-07

były prowadzone w ramach działalności gospodarczej (międzynarodowy transport drogowy osób). Nie wskazał normy prawnej obligującej do prowadzenia takiej działalności w sytuacji...
skarbowych. Organ nie kwestionował prowadzenia przez właściciela działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób. Uznał jednak, że wyjazdy do Federacji...

I SA/Ol 427/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-07

były prowadzone w ramach działalności gospodarczej (międzynarodowy transport drogowy osób). Nie wskazał normy prawnej obligującej do prowadzenia takiej działalności w sytuacji...
, wyjaśnień właściciela oraz wydruków z ewidencji spraw karnych skarbowych. Organ nie kwestionował prowadzenia przez właściciela działalności gospodarczej w zakresie transportu...

I SA/Go 801/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-23

złożył wniosek o przeprowadzenie dowodów na okoliczność, iż faktyczną działalność gospodarczą prowadził G.R. 'na konto' skarżącego., Pismem z dnia [...] stycznia 2011r...
, że w toku postępowania wskazywał, iż nigdy nie prowadził działalności gospodarczej w ramach firmy PH 'P' P.P., a jedynie firmował faktyczna działalność gospodarczą G.R....

III SA/Gd 236/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-06

grudnia 2010 r. A Spółka akcyjna z siedzibą w W. w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zwróciła się do Naczelnika Urzędu...
o swobodzie działalności gospodarczej, tj. 'daniny publiczne' obejmuje swym zakresem m.in. cła. Tym samym wniosek spółki o pisemną interpretację jest w pełni zasadny...

II SA/Sz 854/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-17

gospodarczą pod nazwą A. reprezentowany przez radcę prawnego Ł. S., na podstawie art. 84c ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g....
. Czynnościom organu kontroli zarzucił naruszenie:, 1. art. 79 ust. 1 w zw. z art. 79 ust.7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.) poprzez brak zawiadomienia...

I GZ 3/05 - Postanowienie NSA z 2005-01-28

przyznania prawa pomocy [...] prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe [...] Import-Eksport w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów...
na to postanowienie zarzucając, że Sąd nie uwzględnił aktualnej sytuacji finansowej strony. Skarżący nie osiąga żadnych przychodów z działalności gospodarczej, pożycza...

I GZ 4/05 - Postanowienie NSA z 2005-01-28

przyznania prawa pomocy [...] prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe [...] Import-Eksport w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów...
na to postanowienie zarzucając, że Sąd nie uwzględnił aktualnej sytuacji finansowej strony. Skarżący nie osiąga żadnych przychodów z działalności gospodarczej, pożycza...

SA/Bk 1088/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-18

. zakończył działalność gospodarczą z dniem 31.12.2000 r., Z dniem 27.11.2000 r. żona zobowiązanego zarejestrowała działalność gospodarczą, z utrzymaniem profilu działalności...
firmy, siedzibę, majątek trwały i obrotowy oraz wszelkie zobowiązania, w tym także zaległe należności celne. Fakt zarejestrowania działalności gospodarczej przez żonę wynikał...

I SA/Go 893/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-07

, iż P.P. nie prowadził w rzeczywistości działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym postępowaniem celnym. W uzasadnieniu wyroku tenże Sąd wskazał...
założenie przez ww. działalności gospodarczej pod firmą 'przedsiębiorstwo P w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek przez G.R., Zdaniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100