Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 52/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-18

działalności gospodarczej, organy nadzoru budowlanego winny były zawiadomić spółkę o planowanych czynnościach kontrolnych, w terminie 7 dni przed planowanym terminem kontroli...
w związku z art. 79 ust. 1 i 4, art. 79a ust. 1, art. 79b oraz art. 81 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095...

II SA/Wr 109/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-01

w formie szkoły, placówki lub zespołu szkół niepublicznych nie jest działalnością gospodarczą nawet wtedy, gdy spełnia przesłanki uznania za taką działalność w świetle...
art. 2 ustawy o działalności gospodarczej. Organ I instancji uznał zatem, że planowana zmiana sposobu użytkowania jest sprzeczna z ustaleniami planu miejscowego. Działka...

II OSK 319/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-16

na całym obszarze planu zakaz prowadzenia działalności gospodarczej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki lub działek, do których inwestor posiada tytuł prawny...
uchwały zakazu prowadzenia działalności gospodarczej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki lub działek, do których inwestor posiada tytuł prawny, w tym naruszenie...

II SA/Sz 1397/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-24

drogi publiczne i ich usytuowanie,, - § 55 ust. 1 w zw. art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,, - art. 64 ust. 3 Konstytucji RP...
z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP,, - art. 20 oraz 22 Konstytucji poprzez niedopuszczalne ograniczenie zasady swobody działalności gospodarczej,, * oraz, - art. 7 kpa poprzez...

VII SA/Wa 1755/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-09

się możliwość prowadzenia funkcji usługowej oraz nieuciążliwej działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem, zarówno w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem...
parkingowych, składowania odpadów itp., prowadzona działalność gospodarcza nie będzie przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - GINB...

II SA/Lu 955/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-01

. oraz [...] maja 2021 r. organ nie potwierdził, żeby w budynku wykonywane były czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na naprawie agregatów...
pozwolenie na budowę. Jego właściciel prowadzi natomiast działalność gospodarczą, której podstawowym elementem jest naprawa i konserwacja maszyn (urządzeń chłodniczych...

I SA/Łd 2272/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-06-13

./ wszystkie grunty i budynki położone na przedmiotowej nieruchomości opodatkowano jako związane z działalnością gospodarczą. W ocenie organu, o uznaniu budynków i gruntów...
za związane z działalnością gospodarczą decyduje to, czy podmiot, który jest ich właścicielem lub posiadaczem, prowadzi taką działalność, zaś podatnik wykorzystuje część...

II SA/Po 1210/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), w zakresie dotyczącym kontroli przedsiębiorców, wskazując...
działalności gospodarczej, dotyczących kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, wyjaśniono, że kontrole przeprowadzane przez organy nadzoru budowlanego I i II instancji...

II SA/Lu 828/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-05-08

ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne - korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej stanowi szczególne korzystanie z wód, dlatego wymagane...
na potrzeby działalności gospodarczej - budynku sklepu - niezależnie od ilości poboru wody, jest szczególnym korzystaniem z wód, gdyż nie jest to korzystanie powszechne...

II SA/Kr 1870/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-09-11

części przyziemia budynku mieszkalnego położone go w M. przy ul. Ż.-W. 6a polegającej na wprowadzeniu tam działalności gospodarczej. Czynności te obejmują w szczególności...
:, 1. dokładne określenie rodzaju działalności gospodarczej, zamierzonej do prowadzenia w przedmiotowym budynku,, 2. opracowanie projektu adaptacji części budynku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100