Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

FPK 8/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-07-28

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dotowany w znacznej części przez budżet państwa oraz prowadzący dodatkowo odpłatną działalność gospodarczą na zasadzie samofinansowania...
i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w metrach kwadratowych?, podjął następującą uchwałę: Przedstawione Naczelnemu Sądowi...

FPS 11/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-12

1. Narodowy Bank Polski nie jest zakładem budżetowym, w związku z czym określenia: 'działalność gospodarcza' o jakiej mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5...
Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, czy określenia działalność gospodarcza o jakiej mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r...

SA/Kr 2741/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-09-21

Dróg Publicznych jest jednostką budżetową, a posiadane przez nią place składowe nie stanowią gruntów związanych z działalnością gospodarczą w myśl art. 5 ust. 2 ustawy...
od nich uiszczać podatek według stawek przewidzianych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, a nie według stawek...

I SA/Ol 458/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-08

uznało, że jednostka budżetowa nie może prowadzić działalności gospodarczej. Ponadto stwierdziło, że zaplanowane w budżecie dochody z działalności hotelarskiej...
gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej...

FPK 3/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-04-14

na działalność gospodarczą, związanego ze zmianą przeznaczenia z przemysłowego na usługowo-handlowe, od powierzchni użytkowej budynków należy naliczać podatek od nieruchomości...
obiekt nie nadawał się do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Przyjęty przez biegłego rzeczoznawcę stan posiadania 8.300 m2 powierzchni użytkowej budynku...

I SA 336/96 - Wyrok NSA z 1996-11-21

, który go utworzył, przewiduje prowadzenie takiej apteki jako wyodrębnioną działalność gospodarczą w jednej z form gospodarki pozabudżetowej, o jakich mowa w art. 16 ust. 2 ustawy...
i nadzorze farmaceutycznym /Dz.U. nr 105 poz. 452 ze zm./ w związku z art. 20 i 22a ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm...

III RN 48/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-07-08

na terenie m. st. Warszawy i niezbędnej w tym zakresie działalności inwestycyjnej i gospodarczej, a także 'prowadzenie innej działalności gospodarczej oraz realizowanie zadań...
. Z przepisów tych wynika w sposób jednoznaczny, że w sensie prawnym działalność Zakładu Budżetowego p.n. Tramwaje Warszawskie ma charakter działalności gospodarczej /art. 2...

III RN 76/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-11-04

inwestycyjnej i gospodarczej, a także 'prowadzenie innej działalności gospodarczej oraz realizowanie zadań zleconych' /par. 1 statutu/. Przy czym zakład budżetowy p.n....
prawnym działalność Zakładu Budżetowego p.n. Tramwaje Warszawskie ma charakter działalności gospodarczej /art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności...

II SA 2444/93 - Wyrok NSA z 1994-03-24

. 452 ze zm./ w związku z art. 20 i art. 22a ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku złożonego...
Ministerstwa Finansów, działalności gospodarczej polegającej na handlu artykułami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi nie można uznać za działalność uboczną lub też za część...

II GSK 1292/13 - Wyrok NSA z 2014-11-21

, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, nie jest działalnością gospodarczą. Działalność oświatowa nieobejmująca...
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 18, dalej-u.s.d.g.). Uznanie określonego rodzaju działalności za niestanowiącą działalności gospodarczej ma bardzo istotne...
1   Następne >   +2   +5   +10   16