Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II OSK 1851/10 - Wyrok NSA z 2012-02-17

organ podał m. in., że G. 'jest osobą zagraniczną w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155...
przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przepis ten stanowi, że przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy...

II SA/Wa 162/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-27

prowadzenia działalności gospodarczej w celach szkoleniowych, gdy '[...] s.k.' jest następcą prawnym [...] i prowadzi działalność - firmy nie zawieszono ani nie zamknięto...
, w tym m.in. udokumentował prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...

VI SA/Wa 2540/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją...
przedsiębiorcy, koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] września 2015 r. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu rodzajami broni i amunicji...

II GSK 713/18 - Wyrok NSA z 2021-04-20

cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług rusznikarskich oraz obrotu bronią i amunicją oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług rusznikarskich oraz obrotu bronią i amunicją...

II SA/Wa 116/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-02

przez niego działalności gospodarczej - kantorów wymiany walut oraz wygaśnięciem wydanej zainteresowanemu w 1991 r. koncesji na działalność gospodarczą w zakresie usług...
ochrony osób i mienia. Organ pierwszej instancji uznał, że zaprzestanie prowadzenia powyższej działalności gospodarczej wskazuje, iż ustały okoliczności faktyczne...

II OSK 3208/20 - Wyrok NSA z 2022-02-24

, w tym m.in. udokumentował prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...
Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: 'CEIDG'), z którego wynikało, że prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą 'B. - [...]'. Wykreślenie indywidualnej działalności skarżącego...

II GSK 871/18 - Wyrok NSA z 2021-04-20

i Administracji z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją 1...
Stowarzyszeniu [...] na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez prawa magazynowania., W skardze...

II SA/Wa 1856/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-23

. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), tj. osoba prawną posiadająca siedzibę zagranicą'. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r...
, że ilekroć mowa w niej o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 1061/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-03

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią...
. w związku z art. 17 ust. 2 pkt 1 oraz w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r., o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu...

II GSK 2904/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

. nr [...] w przedmiocie opinii w sprawie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od A. K...
. o udzielenie jej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią...
1   Następne >   +2   +5   +10   45