Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X
  • Symbol

FSK 2050/04 - Wyrok NSA z 2005-09-15

Polski, oprócz wypełniania funkcji banku emisyjnego oraz współdziałaniu w tworzeniu polityki pieniężnej, prowadzi także działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5 ust. 1...
Banku są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu stawkami przewidzianymi dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności...

III ZP 5/97 - Uchwała Składu Całej Izby Sądu Najwyższego z 1997-02-20

Pożyczki udzielane przez spółkę prawa handlowego nie będącą bankiem, prowadzącą w 1992 r. działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek bez zezwolenia Prezesa...
prawa handlowego, nie będącą bankiem, prowadzącą w 1992 r. działalność gospodarczą bez zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, były zwolnione od opłaty skarbowej...

SA/Rz 2363/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-03-22

nie może mieć charakteru działalności gospodarczej., 1/ Skoro art. 57 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o NBP - Dz.U. 1992 nr 72 poz. 360 ze zm. zwana dalej poprzednią ustawą o NBP...
. o finansach publicznych - Dz.U. nr 155 poz. 1614 ze zm. /zwana dalej ustawą o finansach publicznych/ nie prowadzą działalności gospodarczej to oznacza to, że budynki...

SA/Po 1851/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-03-24

1. Stowarzyszenia nie są podmiotami działalności gospodarczej z ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej., 2. Żaden przepis prawa nie zawiera...
ustawowego upoważnienia dla stowarzyszeń dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek., 3. Pożyczki udzielone przez stowarzyszenie...

III RN 134/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
za lata 1995-2000. Powołując się na opinię prawną otrzymaną z Centrali NBP wnioskodawca twierdził, że działalność NBP nie powinna być uznana za działalność gospodarczą...

FPS 11/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-12

1. Narodowy Bank Polski nie jest zakładem budżetowym, w związku z czym określenia: 'działalność gospodarcza' o jakiej mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5...
Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, czy określenia działalność gospodarcza o jakiej mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r...

VI SA/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

, ponieważ nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej w dniu [...] stycznia 2017 r. dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną...
w zakresie nieprzekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną D. sp. z o.o....

II SA/Ke 641/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-12-20

rozstrzygnięcia organ wskazał, że zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radny nie może podejmować działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi...
się z zarządzaniem działalnością gospodarczą takiego banku. Gmina posiada udziały w Banku [...] w S., pomiędzy Gminą a bankiem została również zawarta umowa najmu...

I SA/Po 706/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

./ nie została wymieniona umowa pożyczki zawieranej w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej., 2. Spółka prawa handlowego działająca bez zezwolenia Prezesa NBP...
działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek, bowiem działalność ta nie odpowiada wymogom ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41...

I SA/Po 683/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

./ nie została wymieniona umowa pożyczki zawieranej w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej., 2. Spółka prawa handlowego działająca bez zezwolenia Prezesa NBP...
działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek, bowiem działalność ta nie odpowiada wymogom ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41...
1   Następne >   +2   +5   +10   17