Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

VI SA/Wa 1282/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-24

w trybie postępowania spornego, w decyzji z dnia [...] marca 2019 r., nr [...], po rozpoznaniu wniosku B. Z. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Z. z siedzibą...
okolicznościach faktycznych:, 16 października 2018 r. do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek B. Z. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Z. z siedzibą w [...] o unieważnienie...

II OSK 1897/15 - Wyrok NSA z 2017-03-24

przez Ministra art. 8 ust. 2, art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o działalności gospodarczej w zw. z art. 28 K.p.a., gdyż powołane...
płynących nie stanowi ograniczenia prowadzenia przez Instytut działalności gospodarczej. Niezależnie od tego, kto uzyskałby zezwolenie na zbiorowe zarządzanie w zakresie...

VII SA/Wa 2280/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

a) art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o działalności gospodarczej w zw. z art. 28 k.p.a. - ustawy z 14...
działalności gospodarczej Instytutu; b) art. 105 ust. 3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 28 k.p.a. poprzez błędną...

VII SA/Wa 1189/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-12

. z powodu naruszania autorskich praw majątkowych członków S., d) art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 20 Konstytucji RP., Strona...
nieważności nie stanowią powołane w tym piśmie przepisy Konstytucji dotyczące wolności prasy (art. 14, art. 20 i art. 54) oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

SA/Ł 2183/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-03-23

jako przychody z działalności gospodarczej, jeśli będą to zlecenia wykonania projektów przez pracownie architektoniczne., Izba Skarbowa w decyzji z 31.5.1994 r. utrzymującej w mocy...
zaskarżoną decyzję wskazała, iż Tadeusz K. prowadził działalność gospodarczą - usługi w zakresie projektowania architektonicznego. Wskazuje na to fakt, iż zlecał...

III SA 255/93 - Wyrok NSA z 1993-06-02

Wykonanie w ramach działalności gospodarczej projektu architektonicznego i sprzedanie go następnie w formie planów architektonicznych upoważniających nabywcę...
do zastosowania ich do wzniesienia jednej budowli nie jest rozporządzeniem prawem autorskim, a co za tym idzie - przy tego rodzaju działalności gospodarczej nie przysługuje prawo...

FPS 6/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-10-12

dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ tłumacz prowadzący działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń, w tym także na rzecz osób fizycznych...
osiągających dochody z działalności gospodarczej, prowadzących księgi przychodów i rozchodów, dochodem jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Zdaniem...

II OZ 809/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

, przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego w Polsce oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych zrzeszonych członków Izby (§ 3 pkt 3 Statutu Izby). Działalność w zakresie...
i Telekomunikacji dla której podstawy działalności określa ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.). Według art. 5 ust. 2 pkt 4 tej ustawy...

VII SA/Wa 2026/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-26

działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych;, 2. dostawcy...
krajowych i zagranicznych (§ 6 pkt 1). Członkiem [...] może zostać wyłącznie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako:, 1. przedsiębiorca telekomunikacyjny, tj...

VII SA/Wa 1094/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-22

przedstawia swoją działalnością rys nie tyle stricte gospodarczy, lecz także społeczno-kulturalny (działalność edukacyjna, szkoleniowa, wydawnicza, organizowanie konferencji...
działalności, do której należy zgodnie ze Statutem Izby reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych członków P., w szczególności wobec organów państwowych i unijnych, samorządu...
1   Następne >   +2   4