Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

III SA/Gd 312/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-24

. 1688) oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku M. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] z dnia [...] odmówił wydania odpisu skróconego aktu...
administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem...

III SA/Łd 745/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-15

. Aby taką funkcję mogło spełniać dane te musi cechować pewność i stabilność. Posługiwanie się w sprawach urzędowych, bankowych i przy prowadzeniu działalności gospodarczej...
sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Dokonując tej kontroli sąd...

II SA/Gl 982/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-16

[...] r. nr [...], którą organ I instancji orzekł o odmowie udostępnienia 'A' w S. podania nazwy podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz imion i nazwiska lekarza...
grudnia 2019 o podania nazwy podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz imion i nazwiska lekarza sporządzającego kartę zgonu WB. Jako podstawę wniosku wskazano art. 42...

II SA/Gl 782/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-30

się, na podstawie art. 42 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (obecnie: Dz. U. z 2021 r., poz. 1130), do Kierownika Urzędu Stanu...
w zw. z art. 42 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, poprzez ich błędną wykładnię, skutkującą uznaniem, że strona skarżąca nie wykazała interesu...

III SA/Wr 197/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-25

wątpliwości co do jego brzmienia, podczas gdy w obrocie gospodarczym funkcjonuje wiele nazw produktów (np. Coca-Cola, również pisane przez 'c', a nie - jak wskazuje...
wymowa i reguły ortografii - przez 'k') i podmiotów gospodarczych (Siemens, Carrefour, Auchan, Nike), których pisownia dalece wykracza poza polskie reguły ortografii...

III SA/Kr 1400/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-10

Unii zostały w praktyce zniesione na mocy układu między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie...
r., poz. 270 z późn. zm.) - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej i bada legalność...

IV SA/Wa 1784/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-20

przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej i bada legalność zaskarżonego aktu administracyjnego stosownie do przepisu art...
o charakterze konstytucyjnym. Przez zasady te rozumie się także naczelne reguły rządzące poszczególnymi dziedzinami prawa (cywilnego, gospodarczego, rodzinnego...

II SA/Lu 1311/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-11

zestawienia wynika, że pojęcia te różnią się od siebie. O ile 'sporządzenie' oznacza kreatywną , twórczą działalność wykonawcy, o tyle czynność 'wpisu' jest bierna...
Henryka Doleckiego, op. cit. s. 43). Nie można dziś nie dostrzegać wzmożonej integracji politycznej, społecznej i gospodarczej państw, kultur, ogromnego rozwoju...

II SA/Lu 1310/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-11

, że pojęcia te różnią się od siebie. O ile 'sporządzenie' oznacza kreatywną , twórczą działalność wykonawcy, o tyle czynność 'wpisu' jest bierna, odtwórcza, związana...
. 43). Nie można dziś nie dostrzegać wzmożonej integracji politycznej, społecznej i gospodarczej państw, kultur, ogromnego rozwoju kontaktów międzynarodowych...

II SA/Gl 782/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-07

ustalenia faktyczne:, Pismem z dnia 2 lutego 2021 r. skarżące 'A' zwróciło się, na podstawie art. 42 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej...
prawnego mogą być również przepisy prawa cywilnego, które obejmują szeroki zakres stosunków społecznych i gospodarczych. Legitymacja skarżącego do uzyskania wnioskowanych...
1   Następne >   2