Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

IV SA/Wa 1476/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

. U. z 2015r., poz. 1048) nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 50000,00 zł na Pana T. G.prowadzącego działalność gospodarczą pn.: '[...] T. G...
, decyzją znak: [...] z [...] stycznia 2019 r., odmówił Panu T. G., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą '[...], rozłożenia na raty zapłaty administracyjnej kary...

II SA/Bd 994/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-05

), podczas gdy takiemu wyłączeniu podlega wyłącznie działalność gospodarcza konkretnej osoby tj. użytkownika gruntu rolnego, polegająca na użytkowaniu gruntu rolnego...
działalności gospodarczej, co zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oznacza m.in. zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową...

IV SA/Po 427/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-14

czynności kontrolnych stwierdzono brak oznak prowadzenia działalności gospodarczej. Stwierdzono natomiast zgromadzenie w pomieszczeniach budynków maszyn i urządzeń...
lat jest wyłączony z eksploatacji i w chwili obecnej brak jest tam jakichkolwiek urządzeń i instalacji związanych z wcześniej prowadzoną działalnością gospodarczą ( hodowla...

II SA/Łd 192/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-08

oddala skargę. a.bł. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. decyzją z dnia [...], nr [...], po rozpatrzeniu odwołania D. N., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A D...
. U. z 2016 roku, poz. 71, dalej jako: 'rozporządzenie') - ustalił z wniosku D. N., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A D. N. w R., środowiskowe uwarunkowania...

II OSK 767/13 - Wyrok NSA z 2014-10-03

ze zm.). Zgodnie z art. 1 ustawy o rzemiośle, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności...
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,ze zm.) mogą prowadzić tę działalność, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej ustawie. Działalność takich osób zaliczana...

VIII SA/Wa 586/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-10

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą 'Przeniesienie miejsca prowadzenia części dotychczasowej działalności gospodarczej (produkcja folii warstwowych...
środowiskowej na przeniesienie miejsca prowadzenia części dotychczasowej działalności gospodarczej (produkcja folii warstwowych) wraz z usługą towarzyszącą - przetwarzanie tworzyw...

II SA/Rz 26/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-04

st. sekr. sąd. Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi W. K. prowadzącego działalność gospodarczą...
wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Podano, że powołanie przez organ I instancji w decyzji nazwy pod jaką przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą nie spełnia...

III OSK 281/21 - Wyrok NSA z 2021-03-16

prawa. Wyjaśniła, iż w całym obszarze plan zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki lub działek...
sposób nie wynika, że dla oceny czy działalność gospodarcza prowadzona w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia powoduje uciążliwości wykraczające poza granice...

II SA/Gd 359/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-09-13

dla społeczności lokalnych;, 8. art. 20, 22 i 32 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz art. 6 ust. 1 oraz 64 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 10 ust. 1...
i jej ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Stwierdzić bowiem należy, że wprowadzenie regulacji reglamentujących wcale nie oznacza, że dochodzi do limitowania...

II SA/Po 52/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-28

. z o.o., W swoim odwołaniu spółka B podniosła, że w odległości 1 km od planowanej inwestycji prowadzi działalność gospodarczą związaną z [...]; w ramach prowadzonej...
działalności zatrudnia ponad 200 osób i w związku ze znaczną liczbą pracowników oraz szerokim zakresem prowadzonej działalności gospodarczej - w okolicach B dzienne natężenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   22