Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

IV SA/Gl 407/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-14

przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i pouczył go, że udostępnienie informacji publicznej przetworzonej jest możliwe w zakresie, w jakim jest to szczególnie...
stopniu niepełnosprawności, stanowi informację przetworzoną, a zatem, podlega ograniczeniom zawartym w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SAB/Gl 72/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-21

[...] podmiotem wykonującym zadania publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Natomiast organem uprawnionym do jego reprezentowania...
o dostępie do informacji publicznej, w tym redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, należy do Biura Wojewody. Ponadto, sposób działania Wojewódzkiego Zespołu...

I OSK 1375/12 - Wyrok NSA z 2012-09-21

, w zakresie realizacji zadań Wojewody wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, należy do Biura...
kserograficzną odbitką własnoręcznego podpisu. Zakres informacji, który może być udostępniony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest niewielki i dotyczy...

II SAB/Bk 28/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-09-18

6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z pózn. zm.) i nie podlegają udostępnieniu. Organ wskazał też, że dokumenty...
skargi na bezczynność, której przedmiotem jest dostęp do informacji publicznej należy przyjąć, że skarga nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia na drodze...

II SA/Gl 1070/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-02

lub przy pomocy chodzików. Dołączyła też uzyskaną w trybie dostępu do informacji publicznej informację o rodzaju placówek, którym karty parkingowe wydały Powiatowy i Miejski...

II SAB/Bk 24/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-08-21

, że w świetle wydanego w stosunku do skarżącego S. T. na tle odmowy dostępu do akt postępowania skargowego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyroku...
) również dostęp do akt postępowania skargowego, realizowany przez stronę postępowania administracyjnego, odbywa się z wyłączeniem ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SO/Wr 17/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-14

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Art. 21 pkt 1 tej ustawy przewiduje, że w sprawach o udostępnienie informacji...
o Niepełnosprawności w W. skargi na bezczynność w udzieleniu informacji publicznej i w związku z tym żądanie ukarania grzywną., Podstawę prawną żądania stanowią art. 54 i art. 55 ustawy...

IV SAB/Gl 70/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-12

wydatki na telewizję i dostęp do Internetu, w kwocie aż 144,90 zł w sytuacji, gdy na rynku istnieją w tym zakresie znacznie tańsze oferty oraz o czesne za prywatne...
większości dzieci - do nieodpłatnego gimnazjum publicznego. Mając powyższe na uwadze stwierdził, że skarżący nie wykazał, iż nie jest w stanie pokryć kosztów związanych...

IV SA/Wr 260/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-17

choroby oraz uzyskiwania okresowych informacji od matki i kierowania do niej swojego stanowiska w sprawach dotyczących małoletnich dzieci. W związku z tym wniesione...
się na zbyt krótkiej obserwacji i niedokładnej analizie dokumentacji medycznej, w sposób istotny ogranicza zaś dziecku i jego przedstawicielce ustawowej dostęp...