Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X
  • Symbol

II SA/Sz 22/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-09

: odrzucić skargę Z. D., powołując się na art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w dniu 21 stycznia 2014r. złożył wniosek do Komendanta Powiatowego Państwowej...
w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Organ wyjaśnił, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy, przedmiotem udostępnienia...

IV SAB/Gl 33/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-05

)., Bezczynność w zakresie dostępu do informacji publicznej występuje wyłącznie wtedy, gdy wniosek o udzielenie informacji dotyczy informacji publicznej, a jego adresatem jest podmiot...
zobowiązany do jej udzielenia. Ma ona miejsce wówczas, gdy we wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Łd 151/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-08-30

i niewybranych do realizacji strategii. Tym samym Zarząd Województwa [...] uchybił ustawowym zapisom ustawy o dostępie do informacji publicznej., Z powyższych względów...
., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Na wstępie przypomnieć należy, że zgodnie z art. 21 wyżej wymienionej już ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SAB/Po 80/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-11

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 r. z późn. zm., dalej: 'u.d.i.p.') z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, tj. nagrania z przebiegu...
w stosunku do przepisów wymienionej ustawy o dostępie do informacji publicznej. W szczególności § 15 cytowanego rozporządzenia przewiduje, że z czynności komisji konkursowej...

I OSK 1652/18 - Wyrok NSA z 2018-11-28

[...] w trybie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 r. z późn. zm., dalej: u.d.i.p....
. Nie zmienia to jednak faktu, że opracowania te nie stanowią informacji publicznej i w braku przepisu szczególnego nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie...

II SAB/Sz 57/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-07

. o dostępie do informacji publicznej, poprzez udostępnienie informacji w sposób niezgodny ze złożonym wnioskiem i wnieśli o zobowiązanie organu, na mocy art. 149 ustawy...
z treścią otrzymanej informacji, a nie skarżą się, że jej nie otrzymali. Tymczasem, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, skarga do sądu administracyjnego...

II SAB/Lu 54/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-26

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm., dalej u.d.i.p.)., W przypadku złożenia skargi na bezczynność w zakresie...
wynikające z ograniczeń w dostępie do informacji publicznej, określonych w art. 5 ustawy, W rozpoznawanej sprawie jest bezsporne, że w terminie, o którym mowa w art. 13 ust...

II SAB/Ol 93/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-20

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), wystąpiła do Zarządu Województwa - Departament Zarządzania...
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Uzasadniono, że karty oceny merytorycznej stanowią dokumentację służącą wyłącznie do użytku służbowego Instytucji...

I OSK 610/11 - Wyrok NSA z 2011-07-12

art. 2 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), wystąpiła...
, gdyż żądane informacje nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Uzasadniono, że karty oceny...

I GSK 956/21 - Wyrok NSA z 2021-12-02

teleinformatyczny tj. Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej spełnia wymogi nakreślone w rozdziale 6.5.3 pkt. 7 lit...
stronach BiP określony w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej nie zawiera zamówień o wartości poniżej progu określnego w art. 4 pkt 8 p.z.p. Możliwość...
1   Następne >   +2   +5   +10   100