Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

II SAB/Wa 212/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-08

dostępu do informacji publicznej. Jednocześnie, organ podniósł, że przedmiotowe zapytanie strony skarżącej nie zawierało również cech, które pozwalałyby przyjąć, że skarżąca...
jest zainteresowana uzyskaniem informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Według organu, wspomniane zapytanie strony skarżącej nie zawierało...

IV SAB/Wr 318/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-27

dokumentu urzędowego w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej , nawet wówczas gdy jego forma będzie miała postać oficjalnego wzoru. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
, że mają one charakter indywidualny, a nie publiczny, a co za tym idzie, nie podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ zwrócił...

IV SA/Wr 147/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-18

w związku z art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) - dalej ustawa...
dłużnika. Jednocześnie stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ZZK powiadomił wnioskodawcę, o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie...

II SAB/Bd 87/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-01

Prezydenta Miasta w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w związku z jej wnioskiem z dnia [...].05.2016r., Zdaniem skarżącej, stanowisko organu nie znajduje...
potwierdzenia w świetle obowiązujących przepisów. Przytoczone w pismach organu przepisy Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej nie wskazują wprost...

II SAB/Wa 156/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 - dalej u.d.i.p.), do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje...
). W tym kontekście podkreślenia wymaga, iż w przedmiocie udostępniania informacji publicznej bezczynność organu ma miejsce wówczas, gdy wniosek dotyczy dostępu do informacji będącej...

I OSK 574/19 - Wyrok NSA z 2020-01-17

jak na wstępie. W uzasadnieniu wskazał, że w kontrolowanej sprawie stan prawny ma oparcie w regulacji zawartej w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
domagającego się udzielenia informacji. Informacje zawarte we wniosku mieściły się w ocenie tego Sądu w obszarze ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prawo...

IV SAB/Wr 76/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-07

o udostępnienie informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2010r. o dostępie do informacji publicznej, kolejno w pismach: z dnia 3 października 2014 r...
osobowych, pochodzące ze zbiorów GIODO i nie stosuje się do nich zasady wynikającej z ustawy o dostępie do informacji publicznej.. W zakresie udostępnienia spisów zdawczo...

II SA/Kr 1323/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-01-12

gminnym w związku z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz § 13 ust. 3 Statut Gminy Miasta przyjętego uchwałą Rady Miejskiej...
. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., W uzasadnieniu skargi wskazano, że przepis art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym...

II OSK 2446/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

ani czynnością z zakresu administracji publicznej i nie narusza praw strony skarżącej, a sprowadza się tylko do przedstawienia określonej informacji, własnej opinii...
wymagającym oceny w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę jest czy inwestycja objęta inwestycją posiada dostęp do istniejącej drogi publicznej. Jest to bowiem jeden...

I OSK 1241/09 - Wyrok NSA z 2010-01-25

posiedzenia tej Komisji, a także na naruszenie art. 1, art. 2, art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...
oczekujących na wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na pracownię, podczas gdy jest to sprawa z zakresu administracji publicznej i powinna być rozstrzygnięta przez sąd...
1   Następne >   2