Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SAB/Bk 83/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-13

. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest bowiem każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy...
. Stosownie zaś do art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, krąg podmiotów obowiązanych do udzielenia takiej informacji obejmuje władze publiczne...

II SAB/Kr 389/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-05

do akt sprawy. Zgodnie z przyjętym przez NSA orzecznictwem w takim przypadku stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej jest niedopuszczalne...
budowlanego w sprawie wybudowania i użytkowania budynku mieszkalnego, a nie bezczynności z zakresu dostępu do informacji publicznej. Tylko zaś w tym ostatnim zakresie...

II SAB/Kr 124/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-23

dostępu do informacji publicznej I. stwierdza, że bezczynność [....] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K. w załatwieniu wniosku T.Z. z dnia 29 kwietnia 2016 r. nie miała...
[...] do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w K. z prośbą o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej zanonimizowanych kopii wszystkich...

II SAB/Wa 141/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-22

września 2001 r. o dostępie informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), M. K., reprezentowany przez radcę prawnego - M. B. wystąpił o udzielenie następującej...
art. 14 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej wniósł o udostępnienie wnioskowanych informacji w następujący sposób:, a) udostępnienie dokumentów do przeglądania...

II SAB/Wa 333/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-24

na nieudostępnieniu informacji publicznej na wniosek;, 2) art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie w jakim przepis ten stanowi o tym, że informacja...
informacji wykracza poza zakres przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i ma charakter informacji przetworzonej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II SAB/Kr 388/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-27

następująco:, 'Działając w imieniu własnym, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, proszę o udzielenie przez tutejszy Urząd następujących...
przysługującego stronie dostępu do akt sprawy. Zgodnie z przyjętym przez NSA orzecznictwem w takim przypadku stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SAB/Po 72/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-07-22

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w jakim przepis ten stanowi o tym, że informacja, która nie została udostępniona...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, w skrócie 'u.d.i.p.') do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie...

II SAB/Gd 38/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

inwestycji oraz wszelkie dodatkowe dokumenty i wytyczne wydane przez urząd., Wniosek złożono na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
tego przepisu, mówiąc że prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących...

IV SAB/Gl 132/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-11

określonego w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) nie udostępniono mu przedmiotowej informacji...
. o dostępie do informacji publicznej. Jest również jednoznaczne, że [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków w K. to organ, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej regulacji...

IV SAB/Gl 133/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-06

[...], wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w K., w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 z późn. zm...
, zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz zasądzenia kosztów postępowania. W uzasadnieniu skargi akcentował, iż nie udzielono mu informacji...
1   Następne >   3