Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Rz 483/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-05

. o dostępie do informacji publicznej (test jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176; dalej zwana w skrócie: 'u.d.i.p.'), wnosząc o zobowiązanie Organu do zgodnego z prawem załatwienia...
organów sanitarnych w dziedzinie zwalczania chorób zakaźnych. Zatem dane te mogą wchodzić w zakres informacji publicznej w rozumieniu art. 6 ust. 1 punkt 3 ustawy o dostępie...

II SAB/Bd 80/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-20

bezpośrednio w siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wnosił o pełną i rzetelną odpowiedź na 23...
Organ dysponował bowiem adresem skarżącego i dlatego przesłał odpowiedź - i to z zachowaniem terminu określonego w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Ol 49/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-12

sprawie skarżąca domagała się informacji w trybie ustawy z dnia, 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.), dalej...
, czy jest on zobowiązany, w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, do udzielenia wnioskowanej informacji publicznej oraz czy podjął stosowne czynności...

I OSK 898/18 - Wyrok NSA z 2019-09-26

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej udip) przez uznanie, że odpowiedź wyczerpuje pojęcie informacji publicznej, podczas gdy skarżącym nie udzielono...
promulgacyjnego, w którym opublikowano ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania zaskarżonego wyroku (Dz...

II SA/Rz 981/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-02-24

nie decyduje o rozpoznaniu choroby. Organ wyjaśnił, że ograniczenie dostępu do materiału dowodowego, jako zarzut odwołania, w zakresie dokumentacji medycznej wynika...
nie udzielił odpowiedzi co do stężenia i ilości użytego do badań roztworu. Przedmiotem zarzutu był także brak dostępu do dokumentacji medycznej J.D., zaniechanie wezwania...

II SA/Ke 618/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-10-18

orzeczenia lekarskiego nr PMLO-KCHZ [...], a w szczególności źródeł informacji o narażeniu zawodowym oraz czynnościach wykonywanych przez I. B. w ramach zatrudnienia w spółce...
, szczypcowych, naprzemiennych ruchów odwracania i nawracania nadgarstków, powtarzalnych ruchów odwodzenia kciuka oraz blokad wiązek palcami. Informacje dotyczące czynności...

SA/Rz 2402/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-01

. przeprowadzonej w Przychodni Rejonowej w L. - w części użytkowanej przez Zakład Opieki Zdrowotnej A. nakazał m.in., - zapewnić rejestratornię z osobnym dostępem dla dzieci...
na przyjście lekarza i pielęgniarki ze strony dzieci chorych. Zapewnienia o rozdziale dzieci chorych i zdrowych nie znajdują potwierdzenia w informacjach od pacjentów...

II SA/Rz 764/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

w zakresie swej właściwości kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, co wynika z art. 1 ustawy...
jej decyzji z dnia [...] lutego 2014 r. Natomiast powołane na uzasadnienie wniosku okoliczności nie były związane z tokiem postępowania odwoławczego, lecz dostępem do akt...

II SA/Rz 819/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-20

, które nie są niezbędne, a w czasie stanu epidemii mogły sprzyjać rozwojowi epidemii., Z informacji uzyskanych od Policji wynikało, że skarżąca nie zastosowała się do ww...
jej osobami bliskimi i z którymi wspólnie nie zamieszkiwała. PPIS podniósł, że przekazaną informację uznał za wiarygodną i wystarczającą do wymierzenia skarżącej...

II SA/Rz 321/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-06-12

okoliczności sprawy w zakresie historii leczenia i diagnozowania, w tym w szczególności niezebranie pełnej informacji o okresach pracy B. S. przy poszczególnych czynnościach, brak...
.,, Zawnioskowano o:, - zwrócenie się przez Sąd do WOMP o udzielnie informacji czy zebraną w toku postępowania dokumentację medyczną ujawnia stronom i organowi inspekcji...
1   Następne >   2