Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Rz 483/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-05

. o dostępie do informacji publicznej (test jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176; dalej zwana w skrócie: 'u.d.i.p.'), wnosząc o zobowiązanie Organu do zgodnego z prawem załatwienia...
organów sanitarnych w dziedzinie zwalczania chorób zakaźnych. Zatem dane te mogą wchodzić w zakres informacji publicznej w rozumieniu art. 6 ust. 1 punkt 3 ustawy o dostępie...

II SAB/Bd 80/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-20

bezpośrednio w siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wnosił o pełną i rzetelną odpowiedź na 23...
Organ dysponował bowiem adresem skarżącego i dlatego przesłał odpowiedź - i to z zachowaniem terminu określonego w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Ol 49/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-12

sprawie skarżąca domagała się informacji w trybie ustawy z dnia, 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.), dalej...
, czy jest on zobowiązany, w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, do udzielenia wnioskowanej informacji publicznej oraz czy podjął stosowne czynności...

I OSK 898/18 - Wyrok NSA z 2019-09-26

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej udip) przez uznanie, że odpowiedź wyczerpuje pojęcie informacji publicznej, podczas gdy skarżącym nie udzielono...
promulgacyjnego, w którym opublikowano ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania zaskarżonego wyroku (Dz...

III SA/Lu 225/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-09-19

się z powodu ukąszenia przez kleszcza, ponadto zawiera informacje o objawach, które wystąpiły oraz o przepisanych lekach i zleconym dawkowaniu., W dalszej części uzupełnienia...
nie ma dostępu do zasobów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a zatem nie może odnieść się do przyczyny wszystkich uzyskanych świadczeń ZUS ZLA (zwolnień lekarskich) przez P...

III SA/Lu 432/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-15

do produkcji posiłków bez informacji na opakowaniu, iż były zakupione po uprzedniej dezynfekcji., Za stwierdzone podczas kontroli sanitarnej niezgodności osobę...
z właścicielką żłobka uzyskano informację, że dokumentację HACCP posiada ona ze sobą, poza obiektem kontrolowanym, a zapisy z kontroli wewnętrznej przechowywane są w zamkniętym...

II SA/Rz 981/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-02-24

nie decyduje o rozpoznaniu choroby. Organ wyjaśnił, że ograniczenie dostępu do materiału dowodowego, jako zarzut odwołania, w zakresie dokumentacji medycznej wynika...
nie udzielił odpowiedzi co do stężenia i ilości użytego do badań roztworu. Przedmiotem zarzutu był także brak dostępu do dokumentacji medycznej J.D., zaniechanie wezwania...

III SA/Lu 130/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-05-09

. Wyjaśnił też, że w aktach sprawy nie ma żadnych informacji potwierdzających trwałe przeciwwskazania do wykonania szczepień ochronnych u dziecka skarżącego. PIS wskazał...
w myśl art. 33 § 1 pkt 6 u.p.e.a., ponieważ brak jest jednoznacznej informacji od lekarza informującej o długotrwałych przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonania...

III SA/Lu 63/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-05-09

z interesem społecznym. Wyjaśnił też, że w aktach sprawy nie ma żadnych informacji potwierdzających trwałe przeciwwskazania do wykonania szczepień ochronnych u dziecka...
na stwierdzenie braku wymagalności obowiązku w myśl art. 33 § 1 pkt 6 u.p.e.a., ponieważ brak jest jednoznacznej informacji od lekarza informującej o długotrwałych...

II SA/Ke 618/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-10-18

lekarskiego nr PMLO-KCHZ [...], a w szczególności źródeł informacji o narażeniu zawodowym oraz czynnościach wykonywanych przez I. B. w ramach zatrudnienia w spółce, ustalenia daty...
, naprzemiennych ruchów odwracania i nawracania nadgarstków, powtarzalnych ruchów odwodzenia kciuka oraz blokad wiązek palcami. Informacje dotyczące czynności zawodowych Wojewódzki...
1   Następne >   3