Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

IV SAB/Po 27/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-04-06

Skarżących okna, które nie spełniają wymagań techniczno-budowlanych. Skarżący powołali się na przepisy ustawy z dnia 06. 09. 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 06. 09. 2001r. o dostępie do informacji publicznej, ponieważ 'dotyczą one postępowania prowadzonego przez tutejszy organ na podstawie...

II SA/Rz 358/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-06-26

z czynności podejmowanych w toku tego postępowania. Zgłoszone żądanie nie odpowiada regulacjom ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie Organ przekazał wyżej...
dostępu do informacji publicznej. Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2012 r., nr [...] WINB stwierdził, że odwołanie J. P. jest niedopuszczalne. W uzasadnieniu wskazał...

II SA/Łd 973/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-16

przedstawia się w sposób następujący:, W dniu [...] K. O. skierowała wniosek o udostępnienie w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wszelkich...
roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 ze zm., dalej jako: 'u.d.i.p.')., Kwestionując powyższą decyzję odwołanie wniosła K...

IV SA/Wr 299/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-15

., Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania...
, są informacjami publicznymi w rozumieniu art. 1 i art. 4 ww. o dostępie do informacji publicznej. Sporne natomiast jest czy informacje o których udostępnienie ubiega...

II SA/Op 7/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-25

. o dostępie do informacji publicznej (obecnie: Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.), dalej zwanej u.d.i.p., W odpowiedzi na powyższy wniosek, pismem z dnia 14 sierpnia 2015 r...
i nieograniczonym. Ustawodawca w ustawie o dostępie do informacji publicznej wskazał ograniczenia, jakim podlega prawo do informacji publicznej, a wśród nich ograniczenie...

II SA/Łd 88/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-02

'. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał przepis art. 16 i art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst...
I instancji dostrzegł, iż S.M. w ostatnim czasie kilkakrotnie występował z zapytaniami w trybie dostępu do informacji publicznej., Jak zaznaczył organ, za informację...

II SA/Gd 729/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-11

. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) - zwanej dalej w skrócie 'ustawą', oraz w związku z art...
się w posiadaniu organu i stanowi informację publiczną, wchodzi w skład akt postępowań prowadzonych przez organ, zatem dostęp do tych dokumentów ulega ograniczeniu...

IV SA/Wr 598/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-10

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Z uwagi na fakt, iż organ nadzoru budowlanego nie prowadzi wskazanych rejestrów...
., Podstawą prawną decyzji jest przepis art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001, Nr 112, poz.1198 z późn. zm.). Zgodnie...

II SA/Rz 16/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-26

o tym oznaczeniu, niewątpliwie znajdują się dokumenty, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015r. poz. 2058...
dostępu nie do poszczególnych dokumentów, będących informacją publiczną, lecz do całych akt postępowania administracyjnego, którym takiego przymiotu przypisać się nie da...

II SA/Rz 18/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-26

[...] Organ zwrócił jednak uwagę, że skarżący żąda dostępu nie do poszczególnych dokumentów, będących informacją publiczną, lecz do całych akt postępowania administracyjnego...
jednoznacznie sprecyzował tryb i formę dostępu: określił, że żąda wglądu do akt przedmiotowych spraw w trybie dostępu do informacji publicznej. Ponieważ wskazane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100