Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

II SAB/Wa 814/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-15

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, jako dokument niewytworzony przez organ administracji publicznej., W skardze na bezczynność Wójta Gminy Z. , wniesionej...
i czy udostępnienie tej informacji winno nastąpić w drodze ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058...

I OSK 1187/16 - Wyrok NSA z 2016-08-17

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2014 r., poz. 782; dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej). Powołując się na kolejne przepisy...
Wójtowi Gminy [..] bezczynność oraz naruszenie art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 i art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Domagał się zobowiązania Wójta...

IV SAB/Po 100/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-20

. skarżący zwrócił się do Urzędu Gminy D., z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie na nośniku dźwięku przebiegu m.in. [...] Sesji...
, organ wskazał, że zgodnie z art. 19 ustawy o dostępie do informacji [publicznej oraz stanowiskiem Naczelnego Sadu Administracyjnego, gmina jako adresat wniosku...

I OSK 1463/17 - Wyrok NSA z 2017-11-28

B.W., działająca w imieniu Wójta Gminy O. jako organu zobowiązanego poinformowała, że zgodnie z art. 23g pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniosek...
, art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz § 50 ust. 2 Statutu Gminy O., stwierdził...

II SAB/Łd 115/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-12-16

administracyjnych, w których przyjmuje się, że z treści art. 19 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej...
: ustawa o dostępie do informacji publicznej] wynika, iż zasadą jest, iż organy sporządzają z przebiegu obrad protokół, który na żądanie wnioskującego powinien...

II SAB/Wa 712/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-22

informacja o sprawach publicznych. Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sformułowania...
obywatela, realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem organu informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona...

II SAB/Łd 10/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-04-30

przepisów art. 1, art. 2, art. 3 i art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Wójta Gminy L. o udostępnienie informacji publicznej na temat...
z przepisem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu...

II SAB/Lu 41/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-10

ich udostępnienia., Odpowiadając na skargę Wójt Gminy wniósł o jej oddalenie w całości. Stwierdził, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej (zob. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji...

II SAB/Wa 318/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-07

do udostępnienia informacji publicznej i zasądzenie kosztów postępowania, zarzuciła naruszenie art. 2 ust. 1, art. 6, art. 10 i art. 16 ustawy o dostępie do informacji...
zaprezentowano też wykładnię art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej i stwierdzono, że odmowa udzielenia informacji publicznej powinna nastąpić w formie...

II SA/Lu 183/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-09

i art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176, z późń. zm.). Wyjaśnił, że na gruncie ustawy o dostępie...
do informacji publicznej obowiązuje zasada bezpłatnego dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy, dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny...
1   Następne >   +2   +5   +10   100