Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

II SAB/Wa 99/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-24

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej do rozpoznania wniosku D.O z dnia [...] grudnia 2004 r. o udzielenie...
. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ale stosownie do ust. 2 powołanego artykułu, jej przepisy nie naruszają przepisów innych ustaw...

II SAB/Wa 63/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-05

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu Patentowego do rozpatrzenia wniosku B. K. z dnia 11 czerwca 2004 r. o udzielenie informacji publicznej...
, które znakami towarowymi być nie mogą. B. K., wskazał na art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...

II SAB/Wa 119/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-07

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - 1) zobowiązać Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej do rozpoznania wniosku B.K. z dnia [...] czerwca 2005 r...
przedmiot postępowania poprzez wskazanie, że udzielenie żądanych informacji ma nastąpić w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stwierdził...

II SA/Wa 1032/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-30

. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej p o s t a n a w i a - odrzucić skargę - W dniu 26 kwietnia 2005r. D. O. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) odpowiednio w zw. z art. 251 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności...

II SA/Wa 1851/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-19

Rzeczypospolitej Polskiej, skargę na czynność z dnia [...] lipca 2005 r. odmawiającą zastosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej do wniosku z dnia 11 czerwca...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), 2. art. 1 ust. 2 powołanej ustawy o dostępie do informacji...

II SA/Wa 329/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-16

towarowego. Jako podstawę swojego wniosku wskazał na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Dyrektor Departamentu Rejestrów Urzędu...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), odmówił B. K. udostępnienia dokumentów zawartych w aktach sprawy [...]. W uzasadnieniu podał, że zgodnie z art. 1...

II SA/Wa 686/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-30

o udostępnienie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) o wydanie z akt zgłoszenia wzoru użytkowego...
publicznej, a zatem stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania w sprawie...

II SAB/Wa 88/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

, że jest to sprzeczne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zaliczającym do dokumentów...
listopada 2010 r. w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz niewydaniu decyzji odmawającej mu udostępnienia żądanych dokumentów, w terminie określonym w art. 13 ustawy...

II SA/Wa 1877/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-14

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, skargę na, jak wskazał, czynność z dnia 7 lipca 2005 r. odmawiającą dostępu do informacji publicznej. Powołanemu pismu...
skarżący zarzucił naruszenie art. 61 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 162/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-30

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. [...] Sp. j. z siedzibą w L. na bezczynność Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...
jednocześnie o udostępnienie informacji w terminie 14 dni z uwagi na treść art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także podkreśliła występowanie interesu...
1   Następne >   +2   +5   +10   52