Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

IV SA/Gl 599/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-27

żądania alternatywnie jako pytanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej lub ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...
przywoływane przepisy ustawy ocenowej lecz na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1764 ze zm. dalej...

III SA/Gl 368/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-14

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 - dalej: 'udip')., Rozstrzygniecie zapadło w poniższym stanie faktycznym i prawnym., 26...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którą prawo do informacji publicznej może doznawać w określonych przypadkach pewnych ograniczeń. Ograniczenia te zostały...

IV SA/Gl 116/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-16

Okręgowego Urzędu Górniczego w K., powołując się na art. 16 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz...
w prawie dostępu do informacji publicznej zostały określone w art. 5 u.d.i.p. Jedną z przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej jest ochrona tajemnicy...

III SA/Gl 740/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-14

wyjaśnienia K. Z., zgodnie z którymi osoby trzecie raczej nie mają dostępu do działki [...]. Potwierdzają to również informacje pozyskane z miejscowej Policji...
Z. Z. oświadczył, iż spółka nie prowadziła prac wydobywczych na terenie działki [...]. Nie był w stanie odnieść się do informacji dotyczących wizji terenowej przeprowadzonej...

III SA/Gl 969/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-27

strona, aż do momentu wydania decyzji nie wiedziała jaki jest przedmiot postępowania. Strona przyznała, że na str. 2 protokołu nr [...] z [...] r. znajduje się informacja...
), ale w aktach nie było informacji o tym, co jest przedmiotem postępowania administracyjnego'., - Stosownie do pouczenia zawartego w protokole z [...] r., strona miała prawo...

III SA/Gl 125/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-14

decyzjami administracyjnymi), w których zawarte są informacje dotyczące okoliczności, o których jest mowa we wniosku o wydanie zaświadczenia, i jako strona ma prawo dostępu...
którego można skutecznie żądać czynności organu administracji publicznej, do czego był obowiązany na mocy art. 217 § 2 pkt 2 K.p.a., Prezes Wyższego Urzędu Górniczego rozważył...

III SA/Gl 553/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-22

dostępu do niezbędnych informacji, urządzeń i dokumentów, pobierania próbek, przeprowadzania niezbędnych badań lub wykonywania innych czynności kontrolnych. Zgodnie zaś z art...
ewidencyjnych: [...], [...], [...],[...] obręb [...] położonych w miejscowości F., gmina N., powiat n., województwo m. pozyskano informacje, że skarżący prowadzi wydobycie...

II SA/Gl 172/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-17

5 kpa., Gdy zaś idzie o podniesioną w skardze i w postępowaniu administracyjnym kwestię braku dostępu do drogi publicznej, wyjaśnić przyjdzie, że ocena przesłanki z art...
, że nie jest organem opiniodawczym w tej sprawie. Nadto, wydając kwestionowane postanowienie, organ oparł się na nieprawdziwych danych, zawartych w projekcie decyzji co do istnienia dostępu...

III SA/Gl 741/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-14

nr [...] w terminie do dnia [...] r. oraz teren górnej i dolnej krawędzi skarpy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych., W uzasadnieniu organ wskazał, że na podstawie...
odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem osób postronnych dostatecznie uzasadnia ocenę, iż doszło do bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób i pojazdów użytkujących...

II SA/Gl 194/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-29

informacji o jej awizowaniu, pomimo tego, że w tym dniu w siedzibie skarżącego, która jest jednocześnie adresem zamieszkania jej Prezesa Zarządu oraz jego rodziny przez cały...
nie próbował doręczyć jej pod wskazany adresem jakiejkolwiek przesyłki sądowej., Organ administracji publicznej pomimo takiej możliwości nie ustosunkował się do przedmiotowego...
1   Następne >   +2   4