Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SAB/Ol 67/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-24

publicznej., W odpowiedzi Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego drogą elektroniczną poinformował wnioskodawcę, że w świetle art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji...
, o których mowa w art. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, lecz dane osobowe podlegające szczególnej ochronie. W tej sytuacji...

II SAB/Ol 38/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-02

o dostępie do informacji publicznej dokumenty znajdujące się w aktach odszkodowawczych, nr '[...]' są dokumentami urzędowymi. Dokumenty te nie zawierają treści dotyczących...
spraw publicznych, czyli spraw, o których mowa w art. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm...

I OSK 1510/11 - Wyrok NSA z 2011-10-06

o dostępie do informacji publicznej dokumenty znajdujące się w aktach odszkodowawczych nr (...) są dokumentami urzędowymi. Dokumenty te nie zawierają treści dotyczących spraw...
publicznych, czyli spraw, o których mowa w art. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), lecz dane...

I OZ 421/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

o odszkodowanie, co do której skarżący domagał się dostępu w trybie informacji publicznej. Niezależnie od oceny prawidłowości trybu postępowania organu, opóźnienie w wykonaniu...
na wniosek. Podniósł ponadto, że pierwotny spór dotyczy dostępu do informacji zawartych w aktach nr [...] i dotyczy zdarzenia uznanego za wypadek pozostający w związku...

IV SA/Wr 361/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-15

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, żołnierz rezerwy, który będzie mieć dostęp do informacji niejawnych podlega, na zasadach określonych w przepisach...
Kontrwywiadu Wojskowego w postępowaniu sprawdzającym odmówiła stronie wydania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych. Wskazał również, że w dniu...

II SO/Ol 3/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-05-12

się dostępu w trybie informacji publicznej. Niezależnie od oceny prawidłowości trybu postępowania organu, opóźnienie w wykonaniu zarządzenia nie uzasadnia wymierzenia...
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - treści decyzji z dnia 2 września 2010 r., nr x. Skarżący pod koniec 2010 r. otrzymał telefoniczną informację, że zostanie do niego...

II SA/Po 676/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-19

odmówiono dostępu do informacji publicznej polegającej na przesłaniu części protokołu dotyczącej tylko i wyłącznie jego osoby. W związku z brakiem spełnienia żądania...
pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych stanowi czynność z zakresu administracji publicznej, który dotyczy uprawnień wynikających z przepisów prawa, o którym mowa...

II SO/Ol 14/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-10-25

, że jego skarga na bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - treści decyzji z dnia 2 września 2010 r., nr x, wpłynęła do organu administracji...
, i sprawnego załatwienia sprawy, lecz związana była ze specyfiką sporu o to czy informacje zawarte w aktach odszkodowawczych są informacją publiczną, co wiązało...

I OZ 775/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-14

, odmowa wydania świadectwa służby żołnierza, ale odmowa wydania świadectwa służby żołnierza służby czynnej oraz zaniechanie udzielenia informacji publicznej., Naczelny Sąd...
oraz informacją o treści art. 219 § 2 p.p.s.a. zostało zwrócone skarżącemu w dniu 9 lutego 2017 roku. W dniu 16 lutego 2017 roku J. A. B. wniósł o przywrócenie terminu...

II SA/Bd 390/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-24

pod uwagę wskazanego powyżej oświadczenia. W ocenie organu, informacje zawarte w notatkach funkcjonariuszy P. nie budzą wątpliwości, które mógłby rozwiać dowód z przesłuchania...
swojej służby w sposób zdyscyplinowany., Żołnierz zawodowy ze względu na specyfikę służby i realizowanych zadań służbowych posiada dostęp do osobistej broni służbowej...
1   Następne >   2