Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 210/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.), zwanej dalej...
z zagranicą? organ odmówił odpowiedzi decyzją z dnia [...] grudnia 2013 r. Jako podstawę prawną podał przepisy art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

I OSK 2187/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.), powoływanej dalej jako 'u.d.i.p.', następujących informacji:, 1) czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego...
informacji tylko zawiadamia, że żądana informacja nie jest informacją publiczną i nie należy do zakresu przedmiotowego ustawy o dostępie do informacji publicznej., Fundacja P...

I OSK 3271/14 - Wyrok NSA z 2016-06-30

-informacyjnych SKW jako służby specjalnej. Rozumienie instytucji 'informacja publiczna' jako dostęp do działań operacyjno-rozpoznawczych stoi w rażącej sprzeczności z art. 61...
o dostępie do informacji publicznej (art. 3 § 2 pkt 4 i 8 P.p.s.a.)., Kolejno Sąd wskazał, że nie budzi wątpliwości, iż Fundacja P. jest podmiotem, który może żądać udostępnienia...

I OSK 2679/16 - Wyrok NSA z 2018-10-26

do jej udostępnienia, co wynika z treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (obecnie: Dz. U. z 2018 r., poz. 1330), zwanej...
będącego przedmiotem niniejszego postępowania zgodnie z procedurą wskazaną w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z tego też względu zawarte...

III OSK 973/21 - Wyrok NSA z 2022-01-27

uzyskał P.B. ?, Opisaną na wstępie decyzją, wydaną na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t...
wykonywania zadań ustawowych. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej z powołaniem się na potencjalne przyszłe zdarzenia wykracza bowiem poza obowiązujące przepisy...

II SA/Wa 899/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) odmówił skarżącemu udostępnienia informacji publicznej zgodnie z jego wnioskiem...
postępowania ., Zdaniem strony skarżącej organ dokonał nieuprawnionego ograniczenia konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej, nie wykazał zasadności ochrony...

II SAB/Wa 220/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

jako podstawę materialnoprawną decyzji wskazał art. 16 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm...
czynności materialno-technicznej w postaci udostępnienia informacji publicznej będącej w jego posiadaniu (art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej), nie wydał...

II SAB/Wa 629/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

publicznej, zarzucając naruszenie art. 2 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020r., poz. 2176 ze zm., zwana dalej 'u.d.i.p.') poprzez...
na zasadach i w trybie określonych tym aktem prawnym. Stosownie zaś do treści art. 2 ust. 1 u.d.i.p., prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z zastrzeżeniem...

I OSK 661/18 - Wyrok NSA z 2019-11-07

czy ustawy o dostępie do informacji publicznej, a nawet Konstytucji RP. Wyjaśnił, że w sprawach tak istotnych i ważnych jak bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo państwa...
1, art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, dalej: 'u.d.i.p.'), oraz art. 1 ust...

I OSK 1681/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

[...] informacja jest informacją publiczną, a Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego jest w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej organem zobowiązanym do udzielania...
Fundacji [...] na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 27 stycznia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej...
1   Następne >   2