Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SAB/Wa 664/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-23

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wnioskiem z [...] maja 2014 r., w trybie art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, R. N. (dalej...
szczególnymi względem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej., Podsumowując, organ uznał, że w aktualnym stanie faktycznym, załatwienie przedmiotowej sprawy...

II SA/Wa 1855/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-11

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U z 20015 r. poz. 2058 ze zm.) zaś decyzji z dnia [...] sierpnia 2016 r. - art. 5 ust. 1 oraz art. 16...
ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 oraz art...

I OSK 579/17 - Wyrok NSA z 2019-01-23

. organ, wskazując na przepisy art. 5 ust. 1 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058...
§ 1 pkt 1 i art. 127 § 3 K.p.a. w związku z art. 5 ust. 1 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej utrzymał w mocy...

I OSK 1393/12 - Wyrok NSA z 2012-09-21

o dostępie do informacji publicznej. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska Sędzia...
w sprawie ze skargi H. na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2...

II SA/Wa 2196/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

wniosku organ postanowił odmówić udzielenia informacji publicznej, ponieważ zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji...
o dostępie do informacji publicznej., Zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych, ochrona informacji niejawnych przyjmuje formę przyznania tym informacjom jednej...

II SA/Wa 80/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-17

. Fundacja [...] wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2016 r. zwróciła się do Szefa ABW o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji...
tej informacji, ze względu na ochronę informacji niejawnych i podlegać winny udostępnieniu, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 840/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-15

r. poz. 23) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm...
w skardze, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem następujących przepisów:, 1. art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 27 ust. 6, art...

II SAB/Wa 80/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-09

Wewnętrznego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia...
art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 6 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej określonej we wniosku...

II SA/Wa 146/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167), Szef ABW odmówił...

II SA/Wa 419/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-18

14 kwietnia 2009 r., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwróciła...
ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 10ea ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) w zw...
1   Następne >   +2   6