Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

IV SAB/Wr 11/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-19

bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej., Zgodnie z art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, dostęp do informacji o sprawach publicznych (informacji publicznej) przysługuje każdemu na zasadach przewidzianych...

III SA/Lu 823/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-15

z czym nie podlegało publikowaniu. Skarżący nie skorzystali natomiast z możliwości uzyskania przedmiotowego uzasadnienia np. w trybie dostępu do informacji publicznej...
nr [...])., W uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, że w trybie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm...

III SA/Wr 309/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-30

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r., poz. 34). Powyższe potwierdza, że ocena projektu została...
i z uwzględnieniem odpowiednich zapisów ustawowych, np. ustawy o finansach publicznych. W przypisie 3, w pozycji 'Opis znaczenia kryterium', zawarto informację, że posiadanie...

III SA/Wr 43/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-08-12

niekompletnej dokumentacji drogi DW 380;, 4. informacji uzyskanych w drodze dostępu do informacji publicznej w postaci pisma z dnia 11 września 2019 r. oraz Protokołu...
:, 1. pisemnej odpowiedzi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei (DSDiK) z dnia 16 stycznia 2020 r. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej;, 2. pismem z dnia 9...

II OZ 429/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-06

w prowadzeniu własnych spraw powinny po otrzymaniu powyższego pisma ustalić choćby w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej sygnaturę sprawy...
ustawy z dnia 6 września 2001, o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., O udzielenie takich informacji Skarżące Spółki jednak nie wystąpiły...

III OSK 1512/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-21

społeczeństwu praw i nakłada na Strony i władze publiczne obowiązki związane z dostępem do informacji i udziałem społeczeństwa oraz dostępem do wymiaru sprawiedliwości w sprawach...
dotyczących środowiska. Konwencja z Aarhus ma na celu przyznanie społeczeństwu praw i nakłada na Strony i władze publiczne obowiązki związane z dostępem do informacji...

III OSK 1510/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-21

społeczeństwu praw i nakłada na Strony i władze publiczne obowiązki związane z dostępem do informacji i udziałem społeczeństwa oraz dostępem do wymiaru sprawiedliwości...
się do wskazywanych w skardze, jako źródeł legitymacji skargowej: art. 9 ust. 3 Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie...

III OSK 1511/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-21

i władze publiczne obowiązki związane z dostępem do informacji i udziałem społeczeństwa oraz dostępem do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska...
. Konwencja z Aarhus ma na celu przyznanie społeczeństwu praw i nakłada na Strony i władze publiczne obowiązki związane z dostępem do informacji i udziałem społeczeństwa...

III SA/Wr 386/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-13

o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.0102-02-0008/21 pn. 'Rozwój e-ustug publicznych i dostępu do informacji przestrzennej dla Gmin: Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie...
, że właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji...

III OSK 1513/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-21

przyznanie społeczeństwu praw i nakłada na Strony i władze publiczne obowiązki związane z dostępem do informacji i udziałem społeczeństwa oraz dostępem do wymiaru...
o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca...
1   Następne >   +2   +5   +10   24