Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

II SA/Wa 2522/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-13

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 - dalej także: 'u.d.i.p.'), skierowała do Wójta Gminy L. wniosek...
o udostępnienie, w trybie dostępu do informacji publicznej, informacji dotyczącej przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr [...], pn. [...], w zakresie:, 1...

I OSK 634/16 - Wyrok NSA z 2016-09-06

-Zdroju, powołując się na art. 16 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm...
: 'k.p.a.') oraz art. 2 ust. 1 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stwierdziło niedopuszczalność tego odwołania. Zdaniem Kolegium...

II SA/Łd 849/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-01-16

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, odmówił M. Z. udostępnienia informacji publicznej w zakresie:, 1) wykazu wspólnot...
osobowych i finansowych. Organ zwrócił się do M.Z. o uzupełnienie wniosku zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Ke 433/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-09-14

wskazanym zakresie z powołaniem się na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych...
wynikającego z tych przepisów są przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2016 r., poz. 1764). Organ zwrócił uwagę przy tym na treść...

IV SA/Wr 554/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-03

z dnia 8 października 2014 r. poinformował wnioskodawcę, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej...
i jego wykształcenie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. W konkluzji WSA stwierdził, że wniosek skarżącego powinien być rozpoznany...

II SA/Wa 1639/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-11

podlegających udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej decyduje cel w jakim została opracowana. Organ może odmówić udzielenia informacji...
akta sprawy. W trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być ujawnione dane podatników jedynie od strony zbiorczej, a nie z punku widzenia...

II SA/Po 786/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-01

. Nr [...] Burmistrz N. na podstawie art. 16 ust. 1 oraz ust.2 pkt 1 i 2 w związku z art. 5 ust.2 ustawy z dnia [...]. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r...
, których ujawnienia domaga się Wnioskodawca, którą osobom tym gwarantuje art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W uzasadnieniu organ podał, że Wnioskodawca...

II SA/Wa 1249/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

r. wydaną na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmówił wnioskodawcy udostępnienia załącznika nr 1 do tej umowy (tj...
. oferty wykonawcy)., W uzasadnieniu decyzji organ podał, że w myśl art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega...

I OSK 1307/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

Adwokat M. W., Decyzją z dnia [...] sierpnia 2016r. wydaną na podstawie art. 16 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej...
, że w okolicznościach niniejszej sprawy prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy., Od powyższej decyzji K...

II SA/Op 333/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-03

o dostępie do informacji publicznej, wystąpił do Burmistrza Ozimka o przesłanie na jego adres nagrania z sesji Rady Miejskiej w Ozimku, która odbyła się w dniu 27 maja 2009...
r., na płycie CD lub DVD., Decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie art. 16 ustawy z dnia, 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100