Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

I OSK 784/19 - Wyrok NSA z 2020-02-14

o dostępie do informacji publicznej, a przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. Informacja miała by dotyczyć szczegółów toku negocjacyjnego, w przypadku kiedy osoby wszystkich...
do podmiotów zobowiązanych na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Powołując się na stanowisko orzecznictwa wskazał, że obowiązane do udostępniania informacji...

III SA/Po 590/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-04

dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej lub na której rozpoczęto budowę budynku użyteczności publicznej, o ile budowa...
we wniosku. Żadna z map dotyczących miejscowości [...] nie zawiera informacji na temat zapewnienia, przez planowaną do przebudowy drogę, bezpośredniego dostępu...

V SA/Wa 404/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-06

informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej:, a) jest równa bądź wyższa od średniej gęstości...
operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej lub na której rozpoczęto budowę budynku użyteczności...

I SA/Ol 146/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-05-21

,, sędzia WSA Wiesława Pierechod, Protokolant specjalista Paweł Guziur, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 21 maja 2015r. sprawy ze skargi Gminy A na informację...
, że operacja polegała na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. Zgodnie zaś z § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia kosztami kwalifikowalnymi są koszty związane z kształtowaniem...

V SA/Wa 95/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-14

, Strona), jest informacja Samorządu Województwa (...) (dalej Organ) z dnia (...) listopada 2018 r. znak sprawy: nr (...) o odmowie przyznania pomocy na operacje typu...
'Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne', operacje typu 'Kształtowanie przestrzeni publicznej' oraz operacje typu 'Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego' w ramach...

I SA/Sz 56/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-27

od rybactwa obejmuje:, 1) adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet, lub, 2) poprawę funkcjonowania transportu publicznego...
ze skargi R. K. na informację Samorządu Województwa [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego...

V SA/Wa 78/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-13

pełniące funkcje kulturalne', operacje typu 'Kształtowanie przestrzeni publicznej' oraz operacje typu 'Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego' w ramach działania...
o odmowie przyznania tej pomocy z podaniem jej przyczyn, niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości przez podmiot wdrażający listy, o której mowa w przepisach...

III SA/Po 546/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-20

publicznej i stosują środki określone w ustawie. Akty poddane kontroli sądów administracyjnych zostały wymienione w art. 3 § 2 p.p.s.a., natomiast stosownie do art. 3 §...
art. 35 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich , że w przypadku skierowania do podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową informacji o odmowie przyznania pomocy...

III SA/Po 172/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-21

, powinny być konstruowane w oparciu o zasady przejrzystości, rzetelności i bezstronności wyboru projektów oraz równości wnioskodawców w dostępie do informacji o zasadach...
poprzez brak zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu oraz naruszenie zasad przejrzystości i równego dostępu do pomocy., Zdaniem strony prawidłowa ocena wniosku...

III SA/Po 492/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-31

jej przyczyn, niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości przez podmiot wdrażający listy, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu...
administracyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1066) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej (...). Kontrola...
1   Następne >   2