Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SA/Op 109/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-06-11

Opolskiej decyzją z dnia [...], nr [...], działając na podstawie przepisu art. 17 w związku z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
w sprawie zamówienia publicznego oraz jej ewentualne zmiany, które podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Ponownie...

II SA/Gd 6/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-05-13

., W pierwszej kolejności wskazał organ, że w myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058...
się do prywatności tej osoby, która korzysta z szerokiej ochrony prawnej co do udostępniania jej osobom trzecim. Oznacza to, że dostęp do informacji publicznej...

IV SAB/Po 140/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-18

. (dalej Rektor) w dostępie do informacji publicznej i wniósł o zobowiązanie Rektora do wydania decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku z uzasadnieniem...
oraz ustawę o dostępie do informacji publicznej wskazując, że powyższe dokumenty są informacją publiczną udostępnianą na wniosek., W odpowiedzi skarżący otrzymał skan...

I OSK 2547/16 - Wyrok NSA z 2017-08-25

i Administracji Uniwersytetu [...] na podstawie art. 4, art. 5 ust. 2, art. 16 ust. 1 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), art. 1...
. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku M.W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, odmówił udostępnienia informacji publicznej...

IV SA/Gl 815/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-10

wskazanej opinii w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej A [...] UM wniosła skargę do Sądu Administracyjnego w Gliwicach pismem z dnia 22 lutego 2010 r...
więc, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informację o sprawach publicznych, a tym samym podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach...

II SAB/Op 12/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-30

wysłanym dnia 30 kwietnia 2010 r. W. M., na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwrócił...
Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Powołując się na pogląd wyrażony w wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2008 r...

I OSK 357/15 - Wyrok NSA z 2016-10-21

te nie zawsze pozwalają na wygenerowanie określonej części danych z zachowaniem obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej tj. m.in....
. Organ poinformował też B.B., że jego wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie...

II SAB/Sz 124/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-27

. Prace te nie zawsze pozwalają na wygenerowanie określonej części danych z zachowaniem obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej tj...
, która informację udostępniała. Organ poinformował też B. B., że jego wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SAB/Wr 136/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-09

publikacji w postaci Atlasu Ś. D. i O. nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu art.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej , nie stanowi bowiem o sposobie...
uprawomocnienia się wyroku, albo do wydania w tym terminie decyzji w trybie art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ., Zdaniem skarżącego...

III OSK 3050/21 - Wyrok NSA z 2023-12-01

o dostępie do informacji publicznej, o udostępnienie skanu umowy (umów) zawartych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. [...] w S. (dalej także jako: Szkoła) z W. H...
., na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 104 § 1 k.p.a., odmówił udostępnienia żądanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   50