Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

IV SA/Gl 667/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-10-11

niejawnym sprawy ze skargi B. O. na działanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę W dniu...
formalnych skargi poprzez jednoznaczne określenie przedmiotu zaskarżenia, wskazanie czy strona zaskarża odmowę dostępu do informacji publicznej czy też bezczynność organu...

II SAB/Kr 118/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-02

na nieudostępnieniu informacji publicznej na wniosek,, 2) art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902, dalej...
, jako ustawa szczególna, reguluje w sposób kompleksowy kwestie związane z prawem dostępu do informacji publicznej i nie zawiera generalnego odesłania do stosowania przepisów...

II SAB/Op 75/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-25

elektronicznej, J. W., zwany dalej skarżącym, działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r...
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie z wniosku skarżącego złożonego w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Łd 29/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-10

żądaniu J.K. oferując mu udostępnienie informacji na wniosek, w trybie art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Na rozprawie w dniu 21 grudnia 2007roku...
udostępnienia informacji publicznej ustalenia wymaga, czym jest udostępnienie informacji publicznej. Kwestie dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6...

IV SAB/Po 14/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-08

prawną swojego żądania skarżący wskazał art. 2 ust. 1 i art. 10ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., nr 112, poz...
skarżącemu, że żaden z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej nie daje podstawy do dokonania oględzin zamontowanego przedmiotu zamówienia. W ocenie organu oględziny...

II GSK 4909/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-04

przedstawionego w uchwale budżetowej - na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm...
p.u.s.a. wynika, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej...

II GSK 2199/14 - Wyrok NSA z 2016-02-23

się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy M. G.. W ten sam sposób wskazuje się termin w jakim zostanie zawarta umowa.', Reasumując...
na terenie Gminy z uwagi na naruszenie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art...

I SA/Kr 83/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-16

określonych w przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej. Tymczasem zapisy takie nie mieszą się w pojęciu 'zasad udzielania dotacji' i są zbędne w postanowieniach...
właścicielem zabytku lub nie gromadzić wymaganych badaną uchwałą, informacji. Zapis pkt 10 może mieć znacznie informacyjne i pełnić funkcję pomocniczą przy rozpatrywaniu...

III SA/Wr 24/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-13

Powiatu istotnie narusza art. 170 ust. 1-2 oraz art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm., powoływana dalej...
zadłużenia określony przepisami ustawy o finansach publicznych. Zaciągnięcie kredytu w kwocie [...] zł stanowiłoby bowiem naruszenie art. 169 oraz 170 u.f.p., W toku...

III SA/Wr 23/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-13

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm., dalej także u.f.p.) w związku z punktami 5.69, 5.70, 5.83, 5.124, 5.125 załącznika...
i gminnych' z pomocą forfaitingu, czyli odroczonego wykupu wierzytelności, nie ma bowiem wpływu na limit zadłużenia określony przepisami ustawy o finansach publicznych...
1   Następne >   2