Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

II SA/Wa 112/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-27

[...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną uchwałę oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę Okręgowej Izby Radców Prawnych w B...
. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zwrócił się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w B...

I OSK 3212/15 - Wyrok NSA z 2017-08-09

Rady Radców Prawnych w Warszawie, na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z opublikowaniem...
informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, a tym samym nie podlegają udostępnieniu., W skardze na bezczynność Krajowej Rady Radców...

II SAB/Wa 573/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

w [...], zwróciła się do Krajowej Rady Radców Prawnych w [...] na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku...
nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, a tym samym nie podlegają udostępnieniu., W skardze na bezczynność Krajowej Rady...

II SA/Wa 2807/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-30

. Stowarzyszenie, na mocy art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429...
inicjującego postępowanie, jest co do zasady podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Op 12/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-20

ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), co oznacza, że ustawa ta nie ma zastosowania do informacji...
może być wyłącznie Okręgowa Izba Radców Prawnych., Należy ponadto zwrócić uwagę, że na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej do udzielenia informacji publicznej...

VI SA/Wa 1826/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-07

on aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 'ściśle tajne' oraz poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające...
do dostępu do informacji niejawnych [...] oznaczonych klauzulą '[...]', oraz jest upoważniony przez Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej do: występowania...

VI SA/Wa 1574/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-13

zaufania publicznego, polegającym na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, wiążących się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobistego i zorganizowanym...
w sposób uzasadniający przekonanie społeczne o właściwym dla interesów jednostki wykorzystaniu tych informacji przez świadczących usługi. Wykonywanie zawodu zaufania publicznego...

VI SA/Wa 1946/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-26

. 17 ust. 1 Konstytucji, rolą organów samorządu zawodów zaufania publicznego jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Stwierdzono, że zawód prawnika...
lipca 1982 r. o radcach prawnych organy samorządu zawodowego radców prawnych, sprawują zróżnicowane zadania z zakresu administracji publicznej wobec tej grupy zawodowej...

VI SA/Wa 1645/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

kluczowa. Jeśli skarżący nie miał dostępu do informacji dotyczących organizacji zajęć dostępnych w sieci extranet, winien dowiedzieć się o powyższym w biurze Rady., Prezydium...
. Pismem z [...] lipca 2011 r., po uprzednim zapytaniu wysłanym drogą mailową przez stronę oraz po pisemnej prośbie o informację w tym przedmiocie ze strony patron, skarżący...

VI SA/Wa 1349/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-22

kluczowa. Jeśli skarżący nie miał dostępu do informacji dotyczących organizacji zajęć dostępnych w sieci extranet, winien dowiedzieć się o powyższe w biurze Rady...
radcy prawnego jako zawód zaufania publicznego podlega wykonywaniu 'ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej'., Jednocześnie organ podniósł, iż powtórne nie zaliczenie...
1   Następne >   2