Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

II SAB/Wa 571/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych...
w udostępnieniu informacji publicznej. Stąd też mając na uwadze przedmiot wniesionej skargi wskazać należy, że dostęp do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września...

II SAB/Wa 183/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ), W piśmie z dnia [...] lutego 2021 r. A. B. skierował...
. o dostępie do informacji publicznej poprzez odmowę udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej., W związku z powyższym wniósł o zobowiązanie organu...

IV SAB/Wr 62/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-21

z dnia 16 października 2018 r. Spółka jawna A na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej ponownie zwróciła się do Dziekana B o udzielenie pisemnej...
w związku z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Według strony rozstrzygnięcia sądów dyscyplinarnych...

II SO/Wa 3/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

w sprawie dotyczącej dostępu do informacji publicznej. Oznacza to, że w tej sprawie dokonanie wykładani pojęcia organu, o którym mowa w art. 54 § 2 P.p.s.a., wymaga...
odniesienia do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198)., Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie...

II SAB/Wa 43/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

. wystąpił do Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] o udostępnienie, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy prawo prasowe, kserokopii...
i zawodowych. Zatem stwierdzić należy, że na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, niniejszą skargę skierowano przeciwko podmiotowi, który nie mieści...

II SAB/Wa 118/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-08

ze skargi B. B. na bezczynność Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. W dniu 26...
w [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, objętej wnioskiem z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu...

II GSK 2046/21 - Wyrok NSA z 2021-11-16

we W. z powodu braku dostępu do tychże danych, będącymi danymi osobowymi, zdefiniowanymi przez prawodawcę unijnego w art. 4 pkt 1 RODO jako wszelkie informacje dotyczące...
pismo nie posiada cech decyzji administracyjnej, ani innej władczej formy działania administracji publicznej. W szczególności nie stanowi aktu lub czynności z zakresu...