Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

II SA/Op 114/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-14

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - podjęła dnia 18 grudnia 2008 r. uchwałę Nr XXVII/251/08...
zarzucił, powołując się na treść art. 7 oraz art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, że delegacja art. 11b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym nie przewiduje...

II SAB/Kr 7/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-30

.), W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, że w dniu 11 listopada 2017 r. złożył - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - do Rady Miasta wniosek o przekazanie...
r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, dalej u.d.i.p.) jest ustawą szczególną, regulującą w sposób kompleksowy kwestie związane...

II SAB/Go 95/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-17

powołuje się na naruszenia przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka...
publicznej ma miejsce, gdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie podejmuje we wskazanym w art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SA/Ol 529/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-14

naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, dalej jako: 'u.d.i.p.) w zw. z art. 20...
z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. W myśl art. 2 ust. 1 u.d.i.p. każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej, a ograniczenie...

II SAB/Po 44/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-24

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.), udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później...
nie podjął czynności prawem przepisanych, celem odpowiedniego załatwienia wniosku strony skarżącej., Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, regulując zasady i tryb...

III SAB/Gl 315/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-11-18

to, zostało potraktowane jako wniosek o dostęp do informacji publicznej. Jednakże wniosek dotyczył zdarzenia przyszłego i organ nie mógł się do niego ustosunkować. Nadto stosownie...
. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 1429, dalej: udip). Ustawa ta w kompleksowy sposób reguluje procedurę dostępu do informacji publicznej, nie zawiera...

II SAB/Kr 185/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-29

o dostępie do informacji publicznej, do Rady Miejskiej w K. Z. o przekazanie kserokopii protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2016 r., Pismem z dnia 20 lipca...
dostęp do informacji publicznej nie jest odpłatny. Zgodnie jednak z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku...

II SAB/Ke 56/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-07-20

, nieznajdującej podstaw ochrony wartości prawnie chronionych wskazanych w art.61 ust. 3 Konstytucji RP., - art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
, zdaniem skarżącego, błędnie uznano, że w sprawie znajdzie zastosowanie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę organ wskazał...

II SAB/Kr 397/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-28

Z. o wydanie mu w trybie dostępu do informacji publicznej 'kopii z oryginału dokumentu protokołu odbioru robót budowlanych polegających na budowie drogi publicznej ul...
.) opatrzonego znakiem: [...], o wydanie mu w trybie dostępu do informacji publicznej 'kopii z oryginału dokumentu protokołu odbioru robót budowlanych polegających na budowie...

II SAB/Wa 882/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-24

[...]' o udostępnienie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.), dalej: 'u.d.i.p.', protokołu Komisji...
do udzielania informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Podmiotem władzy publicznej zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100