Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

I OSK 2472/16 - Wyrok NSA z 2018-10-23

lub ważnego interesu gospodarczego państwa (ust. 3). Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058), będąca rozwinięciem...
konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, reguluje zasady i tryb dostępu do informacji, mających walor informacji publicznych wskazuje, w jakich przypadkach dostęp...

III OSK 2024/21 - Wyrok NSA z 2022-09-23

wnioskodawcę pismem z dnia 4 kwietnia 2018 r. do wykazania interesu publicznego w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej przetworzonej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902) - dalej: u.d.i.p., stwierdził, że skarga ma uzasadnione podstawy. Podkreślając, że organ jest podmiotem...

I OZ 381/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-08

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) przekazania akt i odpowiedzi na skargę w terminie 15 dni...
obowiązku określonego w art. 54 § 2 P.p.s.a. w zw. z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej upłynął w dniu 15 listopada 2017 r...

II SAB/Wa 509/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

o udostępnienie, w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji dotyczącej:, - zakresu uprawnień w budownictwie [...] , który jest członkiem...
§ 1 ust. 2 statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. Art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 406/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-19

Kwalifikacyjnej w [...], B. K. (dalej jako skarżąca) zwróciła się w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie:, - kserokopii decyzji Komisji Kwalifikacyjnej...
, że w sprawie ma zastosowanie art.1 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, nakazujący stosowanie do udzielenia żądanych informacji dotyczących uprawnień budowlanych...

I OZ 227/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-14

Zażalenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 r. sygn. akt II SO/Wa 42/18 o wymierzeniu Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa grzywny z tytułu nieprzekazania do sądu w terminie skargi M. P. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę zawartą w sentencji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2019 r. sygn...

III OZ 203/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-16

), do którego odwołuje się sam ePUAP - użytkownik przed zalogowaniem dostaje dużą informację: czy chce zalogować się na swoje konto, czy też podpisać plik. W sensie...

I OZ 227/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-19

Zażalenie K.R.P.I.I.B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 r. sygn. akt II SO/Wa 42/18 o wymierzeniu K.R.P.I.I.B. grzywny z tytułu nieprzekazania do sądu w terminie skargi M.P. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia: oddalić zażalenie.

II SA/Wa 1076/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-19

Izby Inżynierów Budownictwa w W. ([...]OIIB) o udostępnienie w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji dotyczącej zakresu uprawnień...
zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, wymienionym w dyspozycji art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Świadczy o tym jej status...

II GSK 2638/21 - Wyrok NSA z 2022-04-28

wewnętrzna, w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,, 2. droga na terenie lotniska...
zawodu regulowanego, mającego wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, co do którego nie obowiązuje automatyczne uznawanie kwalifikacji., Z powyższych względów...
1   Następne >   2