Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

II SAB/Wa 101/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.'), zwrócił się do Okręgowej Rady Adwokackiej w [...] (dalej...
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Powyższa odpowiedź ORA w [...] została doręczona skarżącemu w dniu [...] stycznia 2017...

II SAB/Op 36/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-06-20

2016 r. poinformowała skarżącą, iż Fundacji nie przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Zgodnie bowiem z treścią artykułu 61 ust. 1 Konstytucji prawo...
Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 2 grudnia 2015 r., sygn. SK/14, w którym stwierdzono, iż 'Prawo dostępu do informacji publicznej zostało w art. 61 Konstytucji zastrzeżone...

IV SAB/Wr 269/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-29

pkt 2) ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem skarżącego działania samorządu powinna cechować transparentność, zwłaszcza ze względu na publicznoprawne...
stwierdziła, że ustawa o dostępie do informacji publicznej stanowi realizację przepisu art. 61 ust. 4 Konstytucji, dlatego wykładni tej ustawy należy dokonywać z uwzględnieniem...

IV SAB/Wr 295/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-11

złożonego wniosku. Negacja ta stanowi rażące naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 2) lit. d) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2) ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem skarżącego...
decyzji., W odpowiedzi na skargę Okręgowa Rada Adwokacka we W. wniosła o jej oddalenie., Rada stwierdziła, że ustawa o dostępie do informacji publicznej stanowi realizację...

II SA/Wa 118/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-15

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) oraz art. 44 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r...
publicznej, W uzasadnieniu organ wskazał, że podziela pogląd Trybunału Konstytucyjnego, że Fundacja nie ma legitymacji do żądania dostępu do informacji publicznej...

II SAB/Op 74/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-17

publicznej w rozumieniu ustawy z 16 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W związku z powyższym wyjaśniła, że ewentualna dalsza korespondencja Fundacji...
stwierdzić przyjdzie, że skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu w przedmiocie dostępu do informacji publicznej nie wymaga poprzedzenia jej środkiem...

II SA/Wa 117/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-15

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, odmówiła udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej., W uzasadnieniu organ wskazał, że Fundacja...
nie ma legitymacji do żądania dostępu do informacji publicznej. Argumentując powyższe organ powołał się na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2015 r. o sygn...

IV SAB/Wr 152/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-20

nie stanowi decyzji, albowiem nie można wydawać decyzji na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeśli sprawa nie dotyczy informacji publicznej...
wniosła do niej kilkadziesiąt spraw w przedmiocie dostępu do informacji, które nie są informacjami publicznymi, kierując się w tym zakresie wyłącznie interesem prywatnym...

IV SAB/Wr 251/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-27

do informacji publicznej w zw. z art. 2 i art. 61 ust. 3 Konstytucji, ponieważ w świetle tych przepisów z prawa dostępu do informacji publicznej nie może korzystać osoba...
o dostępie do informacji publicznej, ponieważ na mocy tego przepisu nie wolno wprawdzie od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej żądać wykazania interesu prawnego...

II SAB/Op 2/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-15

oraz literaturę przedmiotu, że pismo informacyjne nie jest decyzją odmowną, skoro sprawa nie dotyczy informacji publicznej w rozumieniu ustawy z 16 września 2001 r. o dostępie...
w pierwszej kolejności dopuszczalność skargi stwierdzić przyjdzie, że skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   13