Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

I OSK 384/17 - Wyrok NSA z 2017-09-27

, działając na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782 - dalej...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, a nadto Starosta Powiatu R., jako organ władzy publicznej 'nie jest, w rozumieniu art. 2 ust. 1 tej ustawy, uprawniony...

I OSK 1784/16 - Wyrok NSA z 2017-01-18

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) kopii protokołów kontroli przeprowadzonych przez pracownika Zakładu J. M. w dniach 13.05 - 22.06.2015 r...
, że dokumentacja przebiegu i efektów kontroli została w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o dostępie do informacji publicznej wprost uznana za informację publiczną...

I OSK 2073/12 - Wyrok NSA z 2013-01-03

[...] listopada 2011 r., powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił...
udostępnienia informacji publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W uzasadnieniu pisma organ podkreślił, iż informację publiczną stanowią...

I OSK 455/16 - Wyrok NSA z 2018-01-16

Społecznych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] lipca 2015 r. oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
, iż stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w niniejszej sprawie jest niedopuszczalne, stanowi naruszenie prawa. Zaznaczył też, że organ nie zachował terminu...

II SAB/Wa 915/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-23

Społecznych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia 18 lipca 2015 r. - oddala skargę - Wnioskiem z dnia [...] lipca 2015 r. przesłanym...
. Podniósł jednocześnie, że stanowisko organu, iż stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w niniejszej sprawie jest niedopuszczalne, stanowi naruszenie prawa...

II SAB/Wa 1025/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-18

o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w [...] o:, - przedstawienie kopii protokołu kontroli przeprowadzonej przez pracownika ZUS...
informacji publicznej w rozumieniu przepisów art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 782...

I OSK 2610/15 - Wyrok NSA z 2017-02-21

w ustawie z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm. - w dalszej części uzasadnienia przywoływana jako: ustawa) i zasądzenie...
w sposób przewidziany przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, a skierowane do strony pismo z dnia [...] lutego 2015 r. nie odpowiada prawu, oznaczało to zdaniem Sądu...

I OZ 1362/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

na skargę i aktami w sprawie dostępu do informacji publicznej, a więc ustalenia terminowości wykonania tego obowiązku należy dokonać mając na względzie wskazany w art. 21 pkt...
1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058) termin piętnastodniowy na dokonanie powyższej czynności. Z akt...

II SO/Wa 34/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-07

(art. 54 § 2 ustawy)., Mając jednak na uwadze charakter prawa dostępu do informacji publicznej jako publicznego prawa podmiotowego gwarantowanego m.in. w art. 61...
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawodawca w art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058) zwiększył...

II SA/Wa 1790/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

') oraz art. 16 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm...
., W piśmie z dnia [...] września 2018 r. skarżąca spółka, ustosunkowując się do wezwania organu, wskazała na wstępie, iż dostęp do informacji publicznej ma gwarantować...
1   Następne >   +2   +5   +10   49