Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

II SAB/Wa 534/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

do informacji publicznej i w związku z tym, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), 'przenosi' termin...
. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez przedłużenie terminu do załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, które nie znajduje...

II SAB/Wa 485/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-29

o dostępie do informacji publicznej. Podkreślił, iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia z dokumentem prywatnym sporządzonym przez przedsiębiorców...
ustawa o dostępie do informacji publicznej. Nie było więc możliwe udzielenie tej informacji w trybie ww. ustawy, ani też odmowa jej udostępnienia w drodze decyzji...

II SAB/Wa 55/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-05

lipca 2011 r., został skierowany do podmiotu zobowiązanego - na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej - do udzielenia informacji publicznej, bowiem Prezes...
administracji publicznej - stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (por. wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2011 r., sygn...

II SAB/Wa 283/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-01

bowiem ma na celu spowodowanie wydania przez organ administracji publicznej oczekiwanego aktu., Mówiąc natomiast o dostępie do informacji publicznej i ewentualnej bezczynności...
Skarbu Państwa, zaś według ust. 2, prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej...

II SAB/Wa 282/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-13

decyzji Prezesa UOKiK, gdyż na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie udostępnia się dokumentów niestanowiących informacji publicznej. Udostępnieniu podlega...
dodatkowo wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej organ zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów dotyczących spraw publicznych...

I OSK 2957/15 - Wyrok NSA z 2017-12-08

informację publiczną, a organ nią dysponujący jedynie powinien ustalić, czy nie korzystają one z ochrony przewidzianej w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Twierdzenie...
informacje, poprzez złożenie wniosku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W rezultacie Sąd pierwszej instancji wskazał...

I OSK 1973/16 - Wyrok NSA z 2018-07-25

, regulujący kwestie tajemnicy zawodowej urzędników uczestniczących w postępowaniach z zakresu pomocy publicznej, deroguje przepisy ustawy o dostępie do informacji...
unijne, natomiast nie dotyczy w ogóle postępowań w sprawie dostępu do informacji publicznej prowadzonych przed organami krajowymi w trybie przepisów prawa krajowego...

II SA/Wa 1614/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-30

Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK), na podstawie 16 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
, regulujący kwestie tajemnicy zawodowej urzędników uczestniczących w postępowaniach z zakresu pomocy publicznej, deroguje przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 1197/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-16

Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej oddala skargę Decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r...
publicznej., W swoim wniosku z dnia 6 kwietnia 2009 r. skarżąca, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112...

II SA/Wa 1893/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-06

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), dalej: 'k.p.a.' oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014...
. 1 i 2 rozporządzenia 1049/2001 stanowi lex specialis w stosunku do art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazano również, że dokumenty wytworzone...
1   Następne >   +2   6