Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

II SA/Wa 1585/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-08

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.)., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, co następuje:, Przed Prezesem Urzędu Lotnictwa...
za pośrednictwem pełnomocnika, wystąpił o udostępnienie dokumentów z tego postępowania, w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej., Prezes ULC...

II SA/Wa 392/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-17

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w zw. z art. 60 i art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, stanowią...
informację publiczną, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, i dostęp do nich nie podlega ograniczeniu z uwagi na prawo do prywatności...

II SAB/Wa 453/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

r. zarzucając naruszenie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
. 109). Na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej bezczynność podmiotu obowiązanego do rozpoznania wniosku ma miejsce wówczas, gdy organ - będąc w posiadaniu...

III OSK 2667/21 - Wyrok NSA z 2021-01-19

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) informacji o wysokości wynagrodzeń, nagród i premii (w tym za rok poprzedni) wypłaconych w 2016, 2017...
Państwa ma pozycję dominującą, nie dysponuje majątkiem publicznym i nie wykonuje zadań publicznych, a w konsekwencji, w świetle ustawy o dostępie do informacji...

II SAB/Wa 132/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-15

, zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (t. j. - Dz.U. z 2020 r. poz. 2176, zwaną dalej także jako: 'u.d.i.p....
- Prawo lotnicze odmówił wydania wnioskowanych twierdząc, iż nie stanowią one informacji publicznej, bez odwołania się do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 254/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-09

ustawy', tj. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198)., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, działając na podstawie art...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w dniu [...] czerwca 2008 r. wydał decyzję nr [...], którą odmówił wnioskodawcy wydania...

II SA/Wa 120/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-28

[...] listopada 2009 r. wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112...
nie jest ograniczony w trybie art. 5 powołanej ustawy', tj. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego...

II SA/Wa 1581/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-15

to, że organ dysponuje dokumentacją objętą pkt 4 wniosku o dostęp do informacji publicznej, a jej udostępnienie nie wymaga jej wytworzenia., Odnosząc się do wykazania...
obsługowymi [...], jest osobą pełniącą w tym zakresie funkcji publiczne, a informacje objęte wnioskiem o dostęp do informacji publicznej mają adekwatny związek...

I OSK 910/18 - Wyrok NSA z 2019-10-24

one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia...
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm., dalej: u.d.i.p.). Otwarty katalog informacji, które ustawodawca zakwalifikował...

II SAB/Wa 576/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-19

wniosku i naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosząc...
w zwłoce. Skarga na bezczynność ma na celu spowodowanie bowiem wydanie przez organ administracji publicznej oczekiwanego aktu., Mówiąc natomiast o dostępie do informacji...
1   Następne >   +2   +5   9