Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

I OSK 2916/15 - Wyrok NSA z 2017-07-28

do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.), powoływanej dalej jako 'ustawa o dostępie do informacji publicznej'., 4) nie są również dokumentami...
, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Sąd wskazał, że umowa z Kancelarią prowadzoną przez prof. [...] nie była zawierana z uwzględnieniem...

I OSK 900/15 - Wyrok NSA z 2016-11-04

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, o udzielenie informacji publicznej w postaci: listy wszystkich kart płatniczych wydanych dla instytucji Sąd...
, że objęte wnioskiem dane nie mogą być udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....

II SAB/Wa 305/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-12

2014 r. zwrócił się, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198 ze zm.; dalej u.d.i.p....
ustawy o dostępie do informacji publicznej, albowiem zgodnie z treścią uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2013 r., I OPS 7/13, dokumenty z akt sprawy...

II SAB/Wa 707/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

. o dostępie do informacji publicznej, poprzez ich błędna wykładnię polegającą na bezzasadnym przyjęciu, że żądane informacje nie są informacjami publicznymi...
. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje...

I OSK 2569/15 - Wyrok NSA z 2017-01-05

naruszenie art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. 'd' ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764...
- powoływanej dalej jako ustawa o dostępie do informacji publicznej), przez ich błędną wykładnię i niezastosowanie wskutek przyjęcia, że dzienna data urodzenia sędziego...

II SAB/Wa 481/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.')., Prezes Sądu...
informacji publicznej, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być i nie jest środkiem do wykorzystywania w celu uzyskania każdej informacji., Prezes Sądu Rejonowego...

IV SAB/Gl 138/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-25

art. 4 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
., W uzasadnieniu skargi skarżąca wyjaśniła, że w dniu 4 kwietnia 2017r. skierowała do Sądu Okręgowego w K. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosek o udostępnienie...

II SA/Wa 2257/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-10

2001 r.. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w dniu [...] czerwca 2011 r. złożył do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wniosek...
. zm.) w zw. z art. 5 § 2 pkt 3 i 4 Kpa, w zw. z art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w dniu [...] sierpnia 2011 r...

II SA/Wa 443/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-21

się na art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wystąpiła do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o udostępnienie informacji w postaci odpowiedzi...
o dostępie do informacji publicznej, a ewentualna odmowa ich udostępnienia może nastąpić jedynie w sytuacjach wskazanych w tej ustawie., Następnie Pierwszy Prezes Sądu...

I OSK 1372/15 - Wyrok NSA z 2016-11-04

o dostępie do informacji publicznej organ winien je udostępnić w formie określonej we wniosku. Natomiast w sytuacji, gdy w ocenie organu zachodzą podstawy do ochrony...
się do K.Ś., W podstawie prawnej wydanej decyzji powołano art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198...
1   Następne >   +2   +5   +10   100