Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

II SAB/Wa 112/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-17

Administracyjny w Warszawie wskazał, że zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
sądowoadministracyjnym utrwalony jest pogląd, że zakres dostępu do informacji publicznej, dotyczącej umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, określony jest wyłącznie...

II SAB/Wa 721/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

[...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego...
przepis kompleksowo (całościowo) reguluje kwestię uzyskiwania przez obywatela informacji publicznej o przedmiotowych umowach, a zatem w myśl art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie...

I OSK 1664/13 - Wyrok NSA z 2013-12-19

Funduszu Zdrowia w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega...

I OSK 931/16 - Wyrok NSA z 2018-04-24

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia [...] czerwca 2015 r., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał...

II SA/Wa 2292/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-04

(dalej: NFZ) decyzją nr [...] z dnia [...] października 2012 r., wydaną na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
Psychicznego [...] w G. o dostęp do informacji publicznej., Do wydania powyższych decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Dyrektor [...] Oddziału...

II SA/Wa 1500/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-03

[...], powołując się na art. 10 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. 'a' ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
. nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 2 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej i w związku z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27...

II SA/Wa 2118/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumentacji przebiegu (protokołów) i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów...
wskazał na komentarz do art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej [T. R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie informacji publicznej. Warszawa...

I OSK 562/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-21

ustawy z dnia 2 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.) kopii wszystkich pism (wraz z załącznikami) kierowanych...
dane stanowiące informację publiczną podlegają udostępnieniu w trybie przywołanej we wniosku ustawie, bo ma to miejsce tylko o tyle, o ile odmienne zasady i tryb dostępu...

III OSK 721/22 - Wyrok NSA z 2024-04-11

i nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176, dalej 'u.d.i.p....
informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie, przy czym prawo dostępu do informacji...

II SA/Wa 954/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

następujących przepisów:, a) naruszenie art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) poprzez błędne...
publicznego celem udostępnienia informacji;, b) naruszenie art 5 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zw. z art 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej...
1   Następne >   +2   +5   +10   96